Voorstel vaarbeleid op aantal punten aangepast. Gieters Belang vraagt aandacht voor overgebleven knelpunten.

Voorstel vaarbeleid op aantal punten aangepast. Gieters Belang vraagt aandacht voor overgebleven knelpunten.


Op basis van onze reactienota en diverse andere reacties op het voorgenomen vaarbeleid heeft gemeente Steenwijkerland het plan op een aantal punten aangescherpt. Daar zijn we heel blij mee. Het aangepaste plan wordt volgende week in de gemeenteraad besproken. We hebben de raadsleden daarom middels een brief gevraagd om aandacht voor de overgebleven knelpunten in het beleid. 

Dit zijn de punten die reeds zijn aangepast in het nieuwe voorstel:

  • De breedtebeperking geldt niet voor inwoners. De breedtebeperking geldt alleen tussen 11.00 en 17.00 uur op officiële feestdagen en in de zomervakantie;
  • Boten van B&B’s en vakantieparken mogen alleen verhuurd worden aan eigen gasten;
  • De definitie van verhuurboot is aangevuld met “ten behoeve van dagrecreatie”. De kajuitboten of motorboten bestemd voor de toervaart vallen hiermee niet onder de vaarverordening;
  • De definitie van de bootbreedte is opgenomen in beide verordeningen en het verkeersbesluit;
  • De breedtebeperking geldt niet bij paal 3, het kruispunt Dorpsgracht – Cornelisgracht. Inwoners kunnen zo rechtstreeks van de Hylkemaweg naar de Bovenwijde varen;
  • Om de drukte en de effecten van het beleid te monitoren organiseren we een bestuurlijk- en operationeel overleg met ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt. Het bestuurlijk overleg is halfjaarlijks en het operationeel overleg vindt plaats als daar een aanleiding voor is.

Op deze punten willen wij nog aanpassingen:

 1.  Genomen maatregelen voor de dorpsgracht zouden van Zuid tot Noord van toepassing moeten zijn, om de voorkomen dat de drukte zich verplaatst naar Noord Giethoorn en Zuideinde.
2. Wijze van aanmeren. Er worden steeds meer en grotere verhuurboten “kops” afgemeerd. Ons voorstel is om bij vergunningverlening strikter te toetsen of er voldoende aanlegmogelijkheden zijn zonder de vaarweg te blokkeren of te versmallen. 
3. Harde koppeling tussen opbrengsten en uitgaven.
4. Formele jaarlijkse evaluatie van het beleid door college te presenteren in gemeenteraad. Een Bestuurlijk Overleg vinden wij te vrijblijvend. 

Voor de complete brief inclusief bijlagen etc. zie 2020.12.03 GB vaar en verhuurbeleid Steenwijkerland

En voor de meest recente informatie vanuit de gemeente inclusief alle documentenetc. zie https://steenwijkerland.nl/Inwoners/Leefomgeving/Projecten_in_uitvoering/Projecten_in_uitvoering/Giethoorn/Gebiedsgerichte_aanpak_Giethoorn/Vaar_en_verhuurbeleid