Aanvraag en besteding koppengeld

Aanvraag en besteding koppengeld

De gemeente Steenwijkerland stelt financiële middelen beschikbaar om leefbaarheidsinitiatieven in de kernen en wijken te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde "koppengeld". In 2018 was dit € 1,93 per inwoner en was in totaal € 4.834,65 beschikbaar.

Koppengeld is bedoeld om (kleinschalige) projecten te kunnen realiseren; door directe financiering of co-financiering. Voorbeelden in Giethoorn zijn het speeltuintje nabij de Ketstraat, de nieuwe dug-outs bij de sportvelden van svGIETHOORNse, verharden van het pad bij het kerkhof en de aanschaf van nieuwe optimistjes voor de jeugdzeilers van ZV 't Wiede.

't Gieters Belang verzamelt als intermediair de aanvragen voor besteding van het koppengeld en legt deze voorstellen ter beoordeling voor aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Elke aanwezige heeft stemrecht en kan dus meebeslissen. Niet-leden mogen alleen meestemmen over de verdeling van het koppengeld. Over alle andere zaken die worden voorgelegd in een ALV, beslissen alleen de leden. 
Word lid en bepaal mee, uw stem telt!

Zelf een aanvraag indienen voor besteding van het Koppengeld? Het proces is als volgt:

  • Toekenning van voorgestelde Koppengeld projecten geschiedt tijdens de ALV.
  • Projecten dienen daartoe door aanvragers 4 weken voorafgaande aan de ALV schriftelijk bij het bestuur van GB te worden ingediend. Op deze manier kan het bestuur een eerste schifting maken tussen de ingediende projecten en de ALV de voorgestelde projecten compact presenteren. Het bestuur zal aan de ALV voorleggen of er gehele of gedeeltelijke toekenning van het totaal van de aangevraagde bedragen plaatsvindt.
  • De ALV neemt een principe besluit over de door het bestuur voorgelegde voorstellen mbt toekenning van het koppengeld voor het voorgestelde project wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.
  • De aanvrager is vervolgens verantwoordelijk om binnen 6 maanden na afloop van de ALV de aanvraag te concretiseren, conform de gestelde voorwaarden van de gemeente.
  • Na Akkoord van de gemeente dient het project vervolgens binnen 24 maanden na bovengenoemde ALV te zijn gerealiseerd ( of anders zoals uit de planning blijkt ). Wanneer de realisatie niet binnen deze termijn plaatsvindt, vervalt de aanvraag.
  • Wanneer de aanvrager niet binnen 6 maanden na afloop van de ALV met een geconcretiseerd plan vervalt het principe besluit. Het bestuur zal dan in de eerste ALV met een nieuw voorstel voor toekenning komen.

Benodigde stukken voor Gemeente Steenwijkerland:
• Contactgegevens van de aanvragende instantie
• Bankrekeningnummer van de aanvragende instantie
• Een projectbeschrijving
• Begrotingen en offertes

De belangrijkste voorwaarden (opgesteld door de gemeente):
• Er mag een beroep worden gedaan op financiering van maximaal 2 daaropvolgende jaren (in totaal 3 jaar sparen of bij voorbaat besteden).
• Bekendmaking vooraf naar lokale bevolking om draagvlak aan te tonen.
• Werkzaamheden staan niet op de planning van de gemeente of het is wenselijk de planning door zelfwerkzaamheid naar voren te halen.


Voor meer info over koppengeld zie https://www.steenwijkerland.nl/kernenenwijken/Home/Over_Kernen_en_Wijken_beleid/Kernengeld/Koppengeld


Weten waaraan koppengeld is besteed in de afgelopen jaren in Giethoorn? zie https://www.steenwijkerland.nl/kernenenwijken/Home/Alle_kernen_en_wijken/Giethoorn