veelgestelde vragen

VEELGESTELDE VRAGEN

Vragen stellen mag natuurlijk altijd via info@gietersbelang.nl of via het contactformulier.
Maar op veel vragen is hieronder direct een antwoord te vinden.

  • Wat doet Gieters Belang?
  • Voor wie is Gieters Belang?
  • Heeft Gieters Belang politieke ambities?
  • Wie zit er in het bestuur?
  • Hoe word ik lid en waarom?
  • Wat doen de commissies?
  • Hoe kom ik in contact met het Gieters Belang?
  • Hoe kan ik me aanmelden voor de nieuwsbrief?
  • Wat is koppengeld en hoe wordt het besteed?
  • Wat zijn de visie en missie van Gieters Belang?

Gieters Belang zet zich in voor alle inwoners van Giethoorn. We kiezen geen partij en zoeken het gezamenlijke belang. Daar waar mogelijk stellen we ons op als bemiddelaar/mediator. Natuurlijk zijn er verschillende/tegenstrijdig belangen. We kijken dan naar de wensen van de grote meerderheid, zonder de minderheid uit het oog te verliezen. Samen staan we sterker.

Heb je een individueel probleem? Bijvoorbeeld last van je buurman? Of woon je aan bijvoorbeeld het Binnenpad en staat een reclamebord in de weg? Dan ben je bij ons niet aan het juiste adres. Probeer dit zelf op te lossen door 1 op 1 contact. Of maak bijvoorbeeld een melding bij de gemeente als je denkt dat iets tegen de regels is.

We zetten ons in voor alle inwoners van Giethoorn, waaronder natuurlijk ook ondernemers. In geval van tegenstrijdige belangen zoeken we naar overeenkomsten. We kunnen niet iedereen tevreden stellen, maar proberen zo veel mogelijk voor de meerderheid te kiezen, zonder de minderheid uit het oog te verliezen.

Nee, zeker niet! We zijn onafhankelijk van welke politieke partij dan ook. We hebben ook geen politieke standpunten. Binnen Gieters Belang zijn mensen van verschillende politieke gezindten vertegenwoordigd, zowel links als rechts en alles daartussen.

Het huidige bestuur is gestart in november 2016. Het oude bestuur is toen afgetreden en een geheel nieuw bestuur van 10 personen is aangetreden. Klik hier voor de samenstelling.

Lid worden, of anders gezegd donateur worden, kan door aanmelding via het formulier op deze site. Klik daarvoor op deze link. Hiermee steunt u ons werk en werkt u mee aan de leefbaarheid van Giethoorn. De kosten bedragen € 7 per jaar per gezin. Betaling kan door overschrijving of machtiging.

Alle activiteiten die Gieters Belang onderneemt hebben we ondergebracht in 4 commissies: Communicatie; Veiligheid & Verkeer; Overheidsbeleid en tenslotte Omgeving. Hierbinnen word gewerkt aan diverse projecten. Vaak zijn hierbij meerdere commissies tegelijk betrokken. Een goed voorbeeld hiervan is de Fusieschool waarbij diverse commissies betrokken zijn. Voor meer info over de projecten, zie tabblad projecten.

Contact opnemen kan natuurlijk rechtstreeks met een van de bestuurs- en of commissieleden (zie team). Spreek ons gerust eens aan. Mailen kan ook naar secretaris@gietersbelang.nl of vul het formulier op de website in.

Aanmelden voor de email nieuwsbrief kan via de link onderaan de homepage of klik op deze link om het aanmeldformulier in te vullen. Aan nieuwe leden/donateurs kan bij het aanmelden ook worden aangeven of u de nieuwsbrief wilt ontvangen. We zullen de inhoud van de nieuwsbrief ook communiceren via bijvoorbeeld het Gieters Nijs en diverse veelbezochte plekken in Giethoorn, zoals het Kulturhus, de Spar, huisarts etc.

De gemeente Steenwijkerland stelt financiële middelen beschikbaar om leefbaarheidsinitiatieven in de kernen en wijken te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde "koppengeld", met een waarde van € 1,90 per inwoner.

Koppengeld is bedoeld om (kleinschalige) projecten te kunnen realiseren; door directe financiering of co-financiering. Voorbeelden in Giethoorn zijn het speeltuintje nabij de Ketstraat en de nieuwe dug-outs bij de sportvelden van svGIETHOORNse.

Het Gieters Belang verzamelt aanvragen voor besteding van het koppengeld en legt deze voorstellen ter beoordeling voor aan de leden. Bijvoorbeeld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Elke aanwezige, lid of niet-lid heeft in dit geval stemrecht en kan dus meebeslissen. Stemrecht voor niet-leden geldt alleen voor besteding van het koppengeld. Over alle andere zaken die worden voorgelegd in een ALV, kunnen alleen leden beslissen.

Word lid en bepaal mee, uw stem telt!

Voor meer info over koppengeld zie https://www.steenwijkerland.nl/kernenenwijken/Home/Over_Kernen_en_Wijken_beleid/Kernengeld/Koppengeld


Weten waaraan koppengeld is besteed in de afgelopen jaren in Giethoorn? zie https://www.steenwijkerland.nl/kernenenwijken/Home/Alle_kernen_en_wijken/Giethoorn

 

 

Als nieuw bestuur van Gieters Belang hebben we lang gepraat over onze visie en missie. Deze vormen immers de basis voor wat we doen en voor wie. We hebben deze als volgt omschreven en toegelicht:

Visie

De Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn 't Gieters Belang (Gieters Belang) ziet Giethoorn als een dorp met unieke karakteristieken voor Nederland, Europa en wereldwijd. Deze unieke karakteristieken zijn van dusdanige aard dat jaarlijks honderdduizenden mensen vanuit de hele wereld Giethoorn willen bezoeken, bekijken en beleven. Daarnaast heeft Giethoorn een woon- en werkfunctie, waar huishoudens van jong tot oud wonen, recreëren en werken.

Het is van belang dat deze functies in balans zijn en naast elkaar kunnen bestaan. Dit betekent dat voor alle inwoners de leefomstandigheden zo optimaal mogelijk zijn; waaronder voorzieningen, (verkeers)veiligheid, infrastructuur, zorg, welzijn, sociale en culturele activiteiten. Daarnaast wil Giethoorn een dorp zijn waar toeristen zich welkom voelen en kunnen genieten van al het moois wat het dorp te bieden heeft.

Toelichting visie

Giethoorn is een bijzonder cultureel erfgoed dat behouden moet blijven.  Een bruisend dorp  met een sterke aantrekkingskracht in alle seizoenen. Giethoorn kan dan ook rekenen op een fluctuerende maar flinke stroom mensen die zich over de wegen, paden en waterwegen begeven, daarbij gebruik makend van horeca en verscheidenheid aan accommodaties. Tegelijkertijd is Giethoorn een dorp voor de bewoners, die deze bijzondere plek hebben uitgezocht om moverende redenen en daarbij moeten kunnen rekenen op een goede kwaliteit van leven. We moeten daarbij erkennen dat deze omstandigheden - een klein dorp dat jaarlijks zoveel  bezoekers ontvangt - vele kansen biedt maar ook uitdagingen.

Gieters Belang wil daarom samen met belanghebbenden (inwoners, verenigingen, gemeente, ondernemers etc.) werken aan het gezamenlijk doel: het behouden van de unieke karakteristieken van het dorp, waarbij zowel wonen als toerisme in harmonie naast elkaar bestaan. Om dit te bereiken wil Gieters Belang zich inzetten voor het versterken van de saamhorigheid in het dorp.

Tegelijkertijd zet Gieters Belang zich in voor het behoud, verbeteren en/of vernieuwen van de leefomstandigheden in het dorp (zoals voorzieningen, diensten en infrastructuur) die nodig zijn voor alle inwoners om een leven lang, op een prettige en comfortabele manier, in Giethoorn te kunnen wonen, werken en recreëren.

Missie

De Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn 't Gieters Belang (Gieters Belang) behartigt de algemene belangen van inwoners van Giethoorn. Uitgangspunt hierbij is een prettige leefomgeving voor bewoners, met tegelijkertijd een duurzame ontwikkeling van het toerisme waarbij de unieke karakteristieken van het dorp Giethoorn behouden blijven. 

Daarbij is de uitdrukkelijke doelstelling om het algemeen belang te laten prevaleren boven individuele belangen, waarbij Gieters Belang streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak onder de Gieterse bevolking.

Toelichting missie

Gieters Belang ziet zich als intermediair tussen de diverse private en publieke partijen die elk op hun eigen manier een belang hebben in het dorp Giethoorn. Hiertoe zoekt Gieters Belang op een verbindende, transparante en deskundige wijze afstemming en overleg met al deze betrokkenen. Wij streven hierbij naar een zo groot mogelijke betrokkenheid vanuit het hele dorp.

Daarbij is de uitdrukkelijke doelstelling om het algemeen belang te laten prevaleren boven individuele belangen. Daar waar onderwerpen het algemeen belang raken, zal Gieters Belang zich inzetten ten behoeve van proces en/of resultaat. Daar waar dit niet het geval is, daar waar met andere woorden louter het individuele belang dan wel het belang van een kleine of homogene groep wordt gediend, ziet Gieters Belang geen rol voor zichzelf weggelegd als participerende of vertegenwoordigende partij, omdat Gieters Belang zo zuiver mogelijk het belang van het gehele dorp wil vertegenwoordigen.