Een enerverend maar succesvol 2018

Een enerverend maar succesvol 2018


De ingezette samenwerking met de gemeente Steenwijkerland en Giethoorn Onderneemt heeft in 2018 zijn eerste vruchten afgeworpen. In het begin van het jaar organiseerden we samen een drukbezochte informatieavond. Alle werkgroepen, te weten Varen, Verkeer & Veiligheid, Beheer & Onderhoud en Overnachten deelden hun vraagstukken en denkrichting aan alle belangstellenden. Deze denkrichtingen leverden maar liefst 38 adviezen op richting de Gemeente Steenwijkerland die hier maar liefst 2 ton voor vrij maakte. Zo werden in het loop van het jaar de bakens vervangen, spiegels geplaatst, worden de afvalbakken in het dorp vaker geleegd en kwamen er duidelijke verwijsborden naar de diverse parkeerplekken in ons dorp.

In het eerste kwartaal van 2018 hielden we een enquête, voor ons een belangrijk middel om de mening in het dorp te toetsen. Het is die mening die wij vertegenwoordigen, en dus een toets om te weten waar wij aandacht aan moeten besteden. De respons was enorm, ruim 300 reacties. De antwoorden op het onderwerp varen zijn van grote invloed geweest op de werkgroep die al fanatiek bezig was. Zij werden gemotiveerd om door te gaan op de weg die zij reeds waren ingeslagen. Half november nam de gemeente het zo gewenste besluit; alle bruggen van Noord tot Zuid worden voorzien van een aanvaarbeveiliging. Nog diezelfde maand hebben alle brugeigenaren een brief ontvangen om hiervoor in aanmerking te komen. Half december is een eerste test aanvaarbeveiliging aangebracht ter hoogte van Binnenpad 145 en inmiddels wordt druk gewerkt aan een optimalisatie op basis van de ontvangen feedback. Wederom een zichtbaar resultaat van de tijd en energie die vrijwilligers hierin stoppen.

Ook dienden we dit jaar een bezwaar in met betrekking tot de gaswinning aan de Deukten. Na onderzoek bleek dat de NAM zonder verdere toestemming de nu ongebruikte put op verontreinigde grond weer in gebruik kan nemen. Ook zou de NAM kunnen besluiten de put te verkopen aan andere gaswinningsbedrijven. Onwenselijk gezien deze put grenst aan de Weerribben-Wieden en ons dorp. In juni werden we uitgenodigd in Den Haag om ons bezwaar toe te lichten. Het bezwaar werd in eerste instantie ongegrond verklaard, maar in oktober bleek het toch succesvol te zijn. De Minister besloot de locatie definitief te sluiten hetgeen betekent dat de NAM de put zal ontmantelen en de verontreinigde bodem op termijn zal schoonmaken.

De zomermaanden stonden in het teken van het bidbook. Een initiatief van de gemeente dat onder andere ingaat om toerisme meer te spreiden en andere kernen te laten profiteren van de aantrekkingskracht van Giethoorn. Helaas zonder input van ’t Gieters Belang, wat een deuk opleverde in de samenwerking. Na een goed gesprek is de samenwerking na de zomer hervat. Helaas bleek in november dat de subsidie niet aan de gemeente werd toegekend, maar gelukkig was al budget gereserveerd voor de gebiedsgerichte aanpak rondom Giethoorn en kunnen we samen met de gemeente en GO verder met de succesvolle samenwerking

Als de Gemeente in september bekend maakt dat zij de boerderij aan de Deukten en omliggende gronden heeft gekocht stuurt ’t Gieters Belang onmiddellijk een enquête uit. Welke kansen ontstaan er nu volgens de bewoners? Wij ontvangen veel waardevolle informatie en meermalen wordt het Dorpsplan 2030 genoemd. Een sterke roep om dit plan definitief uit de la van de gemeente te halen, af te stoffen, waar nodig aan te passen en samen aan de slag te gaan.

Op woensdag 10 oktober is ’t Gieters Belang uitgenodigd als spreker in het panel tijdens de eerste Toerisme Top. De top is een initiatief van de provincie Overijssel en wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De top brengt overheid, bedrijfsleven, toeristische organisaties en andere belangstellenden bij elkaar brengen om samen gericht te werken aan de uitdagingen en kansen voor de bestemming Nederland in 2030. Het doel is om tot een gezamenlijke aanpak te komen, zodat zo veel mogelijk steden en regio's kunnen profiteren van het groeiende

toerisme, nationaal en internationaal. Een eer om bij aanwezig te zijn en de gelegenheid te hebben om te vertellen hoe ’t Gieters Belang en Giethoorn hiermee omgaat.

Op de valreep van 2018 presenteerde de gemeente haar Notitie Denklijnen bootverhuur- en vaarbeleid. Een bijeenkomst waarbij de werkgroep Varen, de vergunninghouders en vele andere belangstellenden werden geïnformeerd over de stappen die de gemeente overweegt te nemen in 2019 om niet alleen de chaos op de topdagen in de gracht het hoofd te bieden maar ook om tot een goede, handhaafbare vaarverordening te komen. Mede door het toepassen van slimme technologie die inzicht moet geven in de vaardruk, maar ook door het ontwikkelen van maatregelen om diezelfde vaardruk te reguleren.

Een mooi voornemen waar wij graag over meepraten en denken in 2019. Net als over vele andere onderwerpen die al op de agenda staan en de nieuwe zaken die er ongetwijfeld bij komen.

Voor uw agenda kunt u alvast donderdag 21 maart noteren, dan vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats. Zowel leden als (nog) niet-leden zijn welkom.

PS. Wilt u zich actief inzetten voor ’t Gieters Belang? Iedere bijdrage op de diverse thema’s is welkom, meldt u zich bij een van de bestuursleden.