Gaat gaswinning ook Giethoorn in de toekomst treffen?

Gaat gaswinning ook Giethoorn in de toekomst treffen?


Giethoorn is onlangs geconfronteerd met het onderwerp gaswinning door de NAM. De Minister van Economische Zaken heeft namelijk op 23 februari 2018 besloten het winningsplan De Wijk, waar ook de gaswinningsput bij de Gasthuisdijk (De Klosse) onder valt, aan te passen en de duur van gasproductie te verlengen naar 2022.

In eerste instantie leek dit Giethoorn niet rechtstreeks te treffen. De put aan de Gasthuisdijk wordt namelijk niet meer actief gebruikt. De juristen binnen ‘t Gieters Belang zijn wat dieper in de materie gedoken en een aantal zaken tegen gekomen waar ’t Gieters Belang niet helemaal gerust op is.

Zo blijkt dat, mocht de NAM besluiten de put aan de Gasthuisdijk weer in gebruik te willen nemen, dit zonder verdere besluitvorming in gang gezet kan worden. Dus zonder dat belanghebbenden daartegen in bezwaar of beroep kunnen gaan. Ook zou de NAM kunnen besluiten de put te verkopen aan andere gaswinningsbedrijven. Ook dan kan gaswinning opgestart worden zonder verder besluitvorming waartegen bezwaar of beroep mogelijk is. Daarom heeft ’t Gieters Belang besloten om tegen het besluit van de Minister van Economische Zaken in bezwaar te gaan.

In haar >>bezwaren<< heeft ’t Gieters Belang bij de Minister aangekaart dat in het winningsplan van de NAM op geen enkele wijze rekening wordt gehouden met het gegeven dat het gaswinningsgebied pal naast het Nationaal Park Weerriben - Wieden gelegen is. Mogelijke ecologische effecten die gaswinning tot gevolg kan hebben zijn niet onderzocht noch in kaart gebracht. Een passende beoordeling door de Minister van Economische Zaken voordat hij dit besluit had genomen, zou zeker op zijn plek geweest mede gelet op het feit dat ons Nationaal Park de kern van het Nederlandse laagveenlandschap vormt en ook het grootste veenmoeras van Europa is.

Ook heeft ’t Gieters Belang aan de Minister voorgelegd dat rondom de put aan de Gasthuisdijk sprake is van bodemverontreiniging. Dit blijkt ook uit gegevens van Gedeputeerde Staten. Zo is het grondwater en de grond om en onder de put verontreinigd. Het is tot op heden niet bekend of de NAM een plan heeft ontwikkeld of een aanzet heeft gegeven om de vervuiling, ontstaan door eerdere boring/winning, op te ruimen.  

Op 20 juni a.s. om 11.00 uur is ’t Gieters Belang >>uitgenodigd<< om haar bezwaar in Den Haag toe te lichten. Ondertussen heeft het plaatselijk Belang Nijeveen zich ook bij ons gemeld. Zij stellen het zeer op prijs dat ’t Gieters Belang bezwaar heeft gemaakt tegen de verlenging van de gaswinning en steunen ons in onze bezwaren. Het plaatselijk belang Nijeveen heeft dit ook >>schriftelijk<< aan de Minister kenbaar gemaakt.