Terugblik & vooruitkijken

Terugblik & vooruitkijken


Het nieuwe jaar is alweer begonnen, maar we blikken graag nog eens terug op het afgelopen jaar. En natuurlijk ook vooruit. Want er zijn weer diverse ontwikkelingen waarbij we zijn betrokken. Actief of passief, maar altijd vanuit onze missie: het behartigen van het algemene belang van inwoners van Giethoorn. Uitgangspunt daarbij is een prettige leefomgeving voor bewoners, met tegelijkertijd een duurzame ontwikkeling van het toerisme waarbij de unieke karakteristieken van het dorp Giethoorn behouden blijven. Daarbij gaat het algemeen belang altijd boven individueel belang en we streven naar zo breed mogelijk draagvlak.  

Koppengeld weer goed besteed
Tijdens de ALV eind zijn weer diverse initiatieven goedgekeurd voor ondersteuning met Koppengeld: de AED van de Protestantse kerk is naar buiten geplaatst, de kerstverlichting langs Sleedoorn, Brem en Vlier is uitgebreid en aan het Van der Gootplantsoen is een nieuwe buurttuin gerealiseerd. De aanschaf van een rolstoel bij het kerkhof staat nog op de planning.
Nieuwe initiatieven zijn uiteraard weer welkom.

Vaarbeleid vlot trekken
Sinds 2021 geldt het nieuwe vaarbeleid in Steenwijkerland. Doel was een juridisch houdbaar vaarbeleid dat recht zou doen aan de leefbaarheid voor bewoners (regulering van de drukte) en een zekere financiële toekomst voor ondernemers. Na het eerste seizoen zou het beleid breed worden geëvalueerd. Dit is slechts beperkt gebeurd en met de aanbevelingen is tot nu toe niets gedaan. Naar onze mening is het beleid niet succesvol: er zijn juist vele boten bijgekomen en van toetsing en handhaving is nauwelijks sprake.

Ook ondernemers zijn niet gelukkig met het nieuwe beleid. Een aantal heeft gezamenlijk een rechtszaak aangespannen om de VMR (vermakelijkheden retributie) aan te vechten. Voor de gemeente is dit reden om de uitkomst af te wachten, waardoor er ook voor komend seizoen geen verbeteringen zijn te verwachten.Wel ligt er inmiddels een conceptplan voor de besteding van een deel van de VMR dat is bestemd  voor initiatieven die overlast/schade voor bewoners kunnen beperken en/of compenseren.

Het nieuwe vaarbeleid komt ook terug in de ‘technische herziening bestemmingsplannen’ die begin februari in de gemeenteraad zal worden besproken. Tot onze verbazing blijkt hieruit dat diverse verhuur/rondvaart locaties op dit moment niet de juiste bestemming hiervoor hebben.

Des te meer reden om het vaarbeleid zo snel mogelijk weer vlot te trekken met de nieuwe contactpersoon bij de gemeente.

Reclame; gaat het eindelijk lopen?
Al jaren kaarten wij het reclamebeleid aan bij de gemeente. Op diverse locaties wordt het fraaie beschermd dorpsgezicht verstoord door reclame-uitingen die niet aan de regels voldoen. De gemeente heeft een beperkte inventarisatie uitgevoerd en besproken met enkele ondernemers. Wij vinden het belangrijk dat (verdere) ontsiering en ook willekeur tussen ondernemers wordt voorkomen. De gemeente praat ons en GO binnenkort bij. We gaan ervan uit dat nu wel capaciteit wordt vrijgemaakt om het beleid uit te voeren, in lijn met het beeldkwaliteitsplan in de Toekomstvisie Giethoorn.
 
Totaalaanpak parkeren
De gemeente heeft in december een nieuwsbrief verspreid over de voorgenomen totaalaanpak parkeren. Doel is primair de parkerende bewoners te scheiden van de parkerende bezoeker, om daarmee de overlast te beperken.

Het voorgenomen beleid bestaat uit stappen voor de korte, middellange en lange termijn. Op korte termijn zullen extra bewonersplekken worden gerealiseerd, wordt bermparkeren tegengegaan en wordt het dynamisch parkeersysteem uitgebreid. Op middellange termijn gaat het om een vergunningensysteem voor bewoners en hun gasten in het centrum, in combinatie met betaald parkeren voor bezoekers op P1 en P2 (groen).

De plannen op langere termijn zijn mede afhankelijk van grondaankopen, bestemmingplan wijzigingen etc., zoals een rotonde en aanpassing van P1 en de parkeerplaats bij de Plus.
Om de belangen van bewoners zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen zullen we binnenkort een enquête verspreiden. We willen immers de meningen goed in kaart hebben vóór de inloopbijeenkomst die de gemeente in het voorjaar zal organiseren. De datum hiervoor maken we zo snel mogelijk bekend.  Meer informatie leest u hier: gietersbelang.nl/nieuws/parkeren
 
Woningbouwlocaties. Zuiderbasisschool? In Noord?
Wij zijn intensief betrokken bij de herbestemming van de locatie Zuiderbasisschool. Wij zien graag dat hier woonruimte wordt gerealiseerd voor bijvoorbeeld jongeren en/of ouderen uit Giethoorn. Helaas wordt dit bemoeilijkt door beperkingen in de bestemmingsplannen ter plekke, de directe (horeca)omgeving en uitbreidingsplannen die in strijd zijn met de Toekomstvisie Giethoorn welke door GO, GB en de Gemeente gezamenlijk is vastgesteld. Samen met de wethouder, ambtenaren en betrokken inwoners hopen we een oplossing te vinden.

Intussen dringen we aan op het vinden van andere locaties voor woningbouw, zoals direct ten zuiden van de nieuwbouw Noord. Echter, in het plan voor de Gieters polder (Blauw Groene Hart ) wordt gesteld dat bouwen aanpalend aan de Sleedoorn als ongewenst zou worden gezien op basis van de nieuwe eisen voor gebieden met mogelijk wateroverlast door klimaatverandering. Vanuit onze achterban met experts op dit gebied wordt benadrukt dat er relatief eenvoudige maatregelen mogelijk zijn om toekomstige dreigende wateroverlast tegen te gaan, zodat woningbouw wel mogelijk wordt.

Tegelijkertijd zien we steeds meer plannen voor recreatievilla’s en chalets. Wij maken ons sterk om woningbouw,  voor met name jongeren en ouderen, prioriteit te geven boven nieuw verblijftoerisme.   Wij willen een levensloopbestendig dorp, voor jong en oud!
 
Fietsroute naar nieuwe Basisschool van tafel?
Binnen het plan voor de Gieterse Polder zat ook een voorstel voor een veilige fietsroute naar de nieuwe basisschool. Helaas blijkt dat de realisatie van deze fietsroute een lage prioriteit heeft gekregen en er dus voorlopig niet zal komen. We hopen binnenkort te horen waar de schoen wringt en maken ons sterk voor een hogere prioriteit. Daarnaast zijn we ook betrokken bij andere initiatieven om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren.
 
Lost in de loswal
De loswal bij de molen is onmisbaar, maar tegelijkertijd een onmiskenbare bron van overlast. Door de jarenlange rechtszaken en procedures lijkt het een juridische discussie te zijn, terwijl natuurlijk in werkelijkheid er een geaccepteerd evenwicht tussen belangen zou moeten zijn. Tussen ondernemers/gebruikers en omwonenden en ook tussen de gemeente en de provincie die het ook niet met elkaar eens zijn. Helaas is het op dit moment onduidelijk of en hoe een legaal toekomstig gebruik van de loswal mogelijk blijft. Wij blijven dit traject volgen, maar kunnen hier helaas weinig meer in betekenen dan dat we blijven aandringen om ook alternatieve locaties te onderzoeken om de loswal bij de molen (deels) te ontlasten. De wens vanuit het dorp om de mogelijkheden aan de westkant van de molen te onderzoeken ligt ook nog op tafel.
 
Polderen over de Gieterse Polder
In de raadsvergadering van mei 2023 heeft de raad het geamendeerde rapport Blauw Groene Hart Giethoorn aangenomen en het college een aantal opdrachten gegeven:

  • een evaluatie van het (participatie)proces door een extern bureau
  • een onafhankelijk advies over de opties voor een ontsluitingsweg bij ’t Vonder
  • de korte termijn initiatieven uitvoeren die onderdeel zijn van het Regiodeal budget

Deze week selecteren we samen met de gemeente en GO een bureau voor de evaluatie van de participatie. En een voorstel voor het onderzoek naar de ontsluitingsweg is net ontvangen.

Bij de stukken van de raadsvergadering van 19 december jl.,  zat tot onze verrassing ook het rekenkamerrapport DBT Steenwijkerland (Duurzaam Beleefbaar Toerisme). Een rapport dat tijdens deze vergadering geen aandacht heeft gekregen, maar zeer relevant blijkt te zijn.

Het rekenkamerrapport beschrijft, zonder af te doen aan de rest van de bevindingen, onder andere dat:

 "Met de toegezegde (regio)gelden kan veel gerealiseerd worden. Het lijkt de gemeente Steenwijkerland niet te lukken om deze gelden, in de korte tijd dat het programma loopt, allemaal in te zetten." ......... "Voor de provinciale subsidie is één jaar verlenging toegezegd en een extra jaar verlenging aangevraagd." ......  "De voorwaarden zijn te complex om daar in de beschikbare tijd aan te voldoen."

Een aantal van de in het Blauw Groene Hart genoemde projecten zou worden gefinancierd vanuit de Regiodeal, maar deze lijken dus stil te liggen. We maken ons dan ook grote zorgen over de naderende deadline. Lopen we het risico dat na 3 jaar praten en plannen maken, dat door het in het rekenkamerrapport genoemde capaciteitstekort, gebrekkige besturing etc., uiteindelijk de gelden vanuit de Regiodeal niet meer beschikbaar zijn? Dat kan voor diverse Gieterse projecten drastische gevolgen hebben! Wij hebben daarom schriftelijk onze zorgen gedeeld met de gemeenteraad (15/1) en inmiddels is bekend dat het Rekenkamer rapport zal worden besproken tijdens de Politieke Markt van 6 februari a.s.

Een brug te ver
Binnen een dorp met water en bruggen is het onwaarschijnlijk dat een brug langer dan 1 week niet te bedienen is. Bewoners, bezoekers, en zeker aanliggende ondernemers zijn dan ook hoogst verbaasd dat de brug bij Bodelaeke al meer dan een jaar buiten dienst is. We houden een vinger aan de pols, en gaan ervan uit dat de brug nog voor het nieuwe seizoen wordt hersteld.
 
Participatie
De succesvolle samenwerking tussen gemeente, Giethoorn Onderneemt en ’t Gieters Belang ondervindt diverse uitdagingen waarbij belangen soms verschillend zijn, en dat mag ook.  Wij gaan voor  een pragmatische aanpak waarbij participatie hoog in het vaandel staat. Gezamenlijk hopen wij de plannen  succesvol uit te voeren en hiermee leefbaarheid, veiligheid en duurzaam ondernemerschap te verbeteren. In een jaar met uitdagingen, maar ook een jaar met kansen.


Save the date: ALV 4 april a.s.
Op donderdag 4 april a.s. organiseren we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Voor leden en (nog) niet-leden. Suggesties en voorstellen voor Koppengeld zijn weer welkom op secretaris@gietersbelang.nl. Meer info en agenda volgen.laatste nieuws