GB & GO MET FRISSE ENERGIE WEER TERUG OM TAFEL VOOR HET BESTE PLAN VOOR GIETHOORN

GB & GO MET FRISSE ENERGIE WEER TERUG OM TAFEL VOOR HET BESTE PLAN VOOR GIETHOORN


De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft onlangs het raadsvoorstel Blauwgroen hart Toekomstbeeld Gieterse Polder en Centrumgebied unaniem geamendeerd en een aangepast raadsvoorstel aangenomen. Hiermee hebben de raadsleden gehoor gegeven aan een breed gedragen oproep vanuit het dorp. ’t Gieters Belang (GB) en Giethoorn Onderneemt (GO) hadden dan ook sterke kritiek op de plannen: voor belangrijke onderdelen ontbreekt het draagvlak onder de bewoners en ondernemers van Giethoorn en waren voorstellen onvoldoende onderbouwd of uitgewerkt.

De belangenverenigingen zijn dan ook erg blij met de uitkomst, ook al betekent dit dat er opnieuw veel tijd en energie gestoken zal moeten worden in de verdere uitwerking. Het college heeft immers de opdracht gekregen om opnieuw om tafel te gaan met de belanghebbenden om tot een breed gedragen plan te komen, en voor wat betreft de keuze voor de ontsluitingsweg een inspanningsverplichting om met een gedragen definitief voorstel te komen.

Een dag na het raadsbesluit is de Gieterse Polder uitvoering besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van ’t Gieters Belang. Veel aanwezigen gaven aan dat ze blij zijn met de gezamenlijke inspanningen van GB en GO om de meningen te peilen, alternatieven onder de aandacht te brengen en aan te dringen op goede analyses en argumentaties. Hoewel het proces van de totstandkoming van de plannen voor de polder tot veel frustraties hebben geleid, heeft de feedback van de leden het bestuur gesterkt in de gedacht op de goede weg te zitten en aangemoedigd om aan tafel te gaan met de gemeente.

Er zijn daarbij een paar prioriteiten. Vanwege de hoge nood en ook om de financiële middelen uit de Regiodeal Leefbaar Giethoorn veilig te stellen. Belangrijk is vooral het autoluw maken van de Kerkweg en het Binnenpad en het aanleggen van een ontsluitingsweg. Een breed gedragen voorstel moet worden onderzocht, om ‘het Koepad’ als ontsluitingsweg in de polder op te nemen. Ook zal er gezocht worden naar goede oplossingen voor de parkeerproblemen in Giethoorn Noord en bij de Plus. En zullen plannen uitgewerkt worden om ervoor te zorgen dat scholieren veilig naar basisschool De Punter kunnen.

Tijdens de zeer druk bezochte inspraakavond over de Gieterse Polder en het centrumgebied op 16 februari jl. - gezamenlijk werd georganiseerd door GB, GO en gemeente Steenwijkerland – zijn de veelbelovende woorden uitgesproken; “We gaan voor het beste plan voor Giethoorn”. “Het is geen eenvoudig proces, maar beide lokale partijen kijken er naar uit om gezamenlijk met de gemeente met frisse energie alsnog het beste plan voor Giethoorn uit te rollen”, aldus voorzitter van ’t Gieters Belang Evert van Dijk.