GROEN-BLAUW HART NIET BESTE PLAN VOOR GIETHOORN

GROEN-BLAUW HART NIET BESTE PLAN VOOR GIETHOORN


“We gaan voor het beste plan voor Giethoorn” waren de veelbelovende woorden van wethouder Bram Harmsma op 16 februari jl. tijdens de zeer druk bezochte inspraakavond over de Gieterse Polder en het centrumgebied, die gezamenlijk werd georganiseerd door ’t Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en gemeente Steenwijkerland. Is het gelukt? Oordeel zelf.


De enquête die direct na deze avond is verspreid, werd bijna 500 keer ingevuld en leverde veel input op waarmee de gemeente aan de slag ging om de plannen uit de werken. Dit werd het Groen-blauw Hart voor Giethoorn, een uitgebreid voorstel van het college van B&W met als doel om oplossingen te bieden voor belangrijke uitdagingen, waaronder:
• Ontsluiting Kerkweg Zuid
• Mogelijk ontsluiting basisschool
• Parkeerprobleem in algemeen, in bijzonder de veiligheid aan de Kerkweg Noord (o.a voor hulpdiensten) en rondom ’t Kulturhus/Plus
• Behoefte aan meer woningen


De kern van het plan Groen-blauw Hart is om de Gieterse polder te splitsen in 2 delen: het lage deel (noordelijke deel) en de bovenlanden (zuidelijke deel), van elkaar gescheiden door een te herstellen ‘historische’ kade. Langs deze kade wordt een nieuwe weg aangelegd welke de Deukten verbindt met ‘t Vonder” aan het Binnenpad.
Het zuidelijke deel van de polder wordt ingericht met bomen en struiken en voorbereid op toekomstige woningbouw ten noorden van de Cornelisgracht en ten oosten van de Beulakerweg, tussen basisschool De Punter en de Deukten (verlenging bebouwingslint en inrichting als
dorpsstraat). Het gebied achter (ten westen) van deze huizen en de basisschool wordt de nieuwe locatie van de sportaccommodaties.
Het noordelijke, lage, deel van de polder behoudt het open karakter met verhoogde waterstanden en mogelijk bevaarbare grachten. De plek die vrijkomt door verplaatsing van de sportvelden zal worden benut voor woningbouw en parkeeroplossingen (o.a.’parkeerschuren’). Het terrein Rodermond krijgt een bestemming Natuurbeheer en ontmoetingsplaats voor bewoners, bijvoorbeeld volkstuinen. De polder zal verder worden ingevuld met fiets- en wandelpaden.

Bij de beoordeling van de plannen baseert ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt zich op de meningen van inwoners en ondernemers (waar is behoefte aan en waarvoor wel/geen draagvlak) en op de belangrijkste uitgangspunten uit de vastgestelde Toekomstvisie Giethoorn:
- Behouden van landschappelijk karakter; open landschap, vrije doorzichtlijnen
- Geen extra blik en beton in de polder
- Geen aanzuigende activiteiten
- Geen extra parkeerplaatsen; wel spreiding van parkeerders d.m.v. matrixborden

De kernvragen die ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt hierbij stelt: Worden de genoemde uitdagingen opgelost? Zo ja, gebeurt dit binnen de uitgangspunten?
Positief is ‘t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt over de plannen voor herinrichting van het begin van de Bartus Warnersweg om de doorstroming te bevorderen. Deze zullen naar verwachting goed uitpakken voor bewoners en bezoekers van de supermarkt en/of het toeristisch centrum. Ook de ontsluiting van de basisschool middels fiets- en wandelpaden en de inrichting van het noordelijke lage deel van de polder zijn sterke onderdelen van het plan, waarvoor ook veel draagvlak is onder de bewoners.
Maar er klinkt ook duidelijk kritiek. Op een aantal specifieke punten, maar ook op de basis van het voorstel:

Waarom splitsen?
’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt zien geen nut en noodzaak om de polder op te delen. Dit gaat ten koste van de eenheid en het open landschap (daar horen geen bomen bij). Vooral (voorsorteren op) woningbouw ten noorden van de Cornelisgracht doet grote afbreuk aan het karakter, zichtlijnen en beleving van(af) de Hylkemaweg en leidt tot grote weerstand bij bewoners en ondernemers. Bovendien vormt dit een bedreiging voor de bestaande soortenrijkdom.

Kade zonder cultuurhistorische of landschappelijke waarde
Belangrijk onderdeel van het plan is herstel van een voormalige polderdijkje dat is ontstaan begin 19e eeuw als onderdeel van de inpolderingswerkzaamheden. Toen reeds medio de 19e eeuw ook het noordelijke deel werd ingepolderd, verloor dit dijkje haar functie en heeft dus geen rol gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van het landschap van Giethoorn. Herstel van deze kade is zeer kostbaar en zou ten koste gaan van andere, meer waardevolle, projecten die betaald kunnen worden vanuit de Regiodeal Giethoorn.

Geen draagvlak voor weg langs de kade
De voorgestelde weg langs deze kade doorsnijdt de polder en is strijdig met de Toekomstvisie. Deze weg dient als ontsluiting voor de commerciële parkeerplaats achter ’t Vonder met als doel om de verkeersstromen op de Kerkweg zuid (tussen Deukten en ’t Vonder) te verminderen. De door ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt voorgestelde alternatieve route langs het oude koepad is veel korter, goedkoper en wordt door een veel groter deel van de bewoners en ondernemers positief ontvangen. Sterker nog, voor de route langs de kade is nauwelijks draagvlak onder bewoners en ondernemers. De alternatieve route ligt buiten het beschermd dorpsgezicht, loopt niet
over het erf Rodermond en op de Deukten is eenvoudig een T-splitsing te realiseren. De bezwaren van de gemeente tegen dit alternatief zijn dan ook ongegrond. Dus waarom niet kiezen voor de minst invasieve, goedkoopste en snelst te realiseren variant welke aansluit bij de huidige karakter en inrichting van de Polder?

Woningbouw en parkeren Noord voldoende haalbaar?
Er is voldoende draagvlak voor woningbouw en parkeren in Giethoorn Noord op de huidige locatie van de sportvelden. ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt ondersteunen deze plannen dan ook, maar zet wel vraagtekens bij de realisatietermijnen, de financiële haalbaarheid en de effectiviteit: deze parkeerplaatsen zijn onvoldoende om de echte problemen aan de Kerkweg noord richting de Middenbuurt op te lossen.

Bebouwingslint en afwaarderen Beulakerweg tot dorpsstraat onwenselijk
Verlenging van het bebouwingslint met woningen gaat ten koste van de zichtlijnen en het open karakter van de polder en is daardoor in strijd met de Toekomstvisie. Woningbouw op deze locatie in combinatie met herinrichten van dit deel van de Beulakerweg tot dorpsstraat kan dan ook niet op draagvlak rekenen.

Oproep tot herziening van de plannen
’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt roepen de hulp in van de gemeenteraad en vraagt de raad om het voorstel te laten aanpassen op de genoemde onderdelen en om het college opdracht te geven om op korte termijn de alternatieve ontsluitingsweg langs het koepad uit te werken. Daarnaast zijn concretere uitwerkingen van de maatregelen nodig, met daarbij aandacht voor de financiële en operationele haalbaarheid, planning en ook extra maatregelen om de actuele parkeerproblemen op te lossen.

Kritische samenvatting
Alle onderdelen van het voorstel zijn kritisch onder de loep genomen en getoetst aan de doelstellingen. Zonder op alle punten hier uitgebreid in te gaan, trekken 't Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt de volgende conclusies:

Worden de genoemde uitdagingen nu opgelost en de benoemde opgaven ingevuld binnen de
uitgangspunten van de Toekomstvisie? (zie ook alle parkeerissues afgelopen weken)
a) Parkeeroverlast Kerkweg Noord - Nee, slechts in zeer beperkte mate
b) Parkeeroverlast Kerkweg Zuid - Nee
c) Overlast Loswal - Nee, geen oplossing voor bestaand
d) Molen biotoop - Niet concreet
e) Veiligheid en leefbaarheid Binnenpad en omgeving Kruumte - Beperkt plannen onduidelijk
f) Veiligheid P1 - Beperkt
g) Veiligheid en leefbaarheid aan Binnenpad Zuid - Nee
h) Verkeersafwikkeling bestemming Hylkemaweg - Beperkt
i) Parkeeroverlast in Woonwijk - Nee
j) Overlast Touringcars - Nee
k) Onduidelijke verkeersafwikkeling bij supermarkt - Ja
l) Onduidelijke binnenkomst Bartus Warnerweg - Nog uit te werken
m) Beulakerweg verkeersveilig - Nee
n) Parkeeroverlast meerdere plaatsen - Nee
o) Ontlasten Bramen - Nee
p) Nieuwe plek toeristische informatie - Nee
q) Woningbouw - Gedeeltelijk
r) Water in Polder - Beperkt
s) Bestemming Rodermond - Zeer beperkt beschreven
t) Fiets en wandelpaden - Niet concreet, hoog over benoemdlaatste nieuws