Gieters Belang - jaarverslag-2012

JAARVERSLAG  2012

 

1.  DE VERENIGING

 

a.   Doelstelling

Overeenkomstig de statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:

  • het bevorderen van het leefklimaat in het dorp
  • het bevorderen van recreatieve voorzieningen voor de inwoners
  • het, waar mogelijk, handhaven van het bestaande dorpskarakter van Giethoorn.

 

b.  Het bestuur

Per 31 december 2012 was het bestuur als volgt samengesteld:

voorzitter : Klaas van der Vegt

vice-voorzitter : Peter Boender

secretaris : Stephanie Scheffelaar

2e secretaris : Meindert van den Berg

penningmeester : Desiree Zoet

notulist : Katja Pronk

 

Het bestuur heeft in het verslagjaar 11 maal vergaderd.

 

Per 31 december 2012 bedroeg het aantal betrokken huishoudens 217 dat betekent 335 leden (t.o.v vorig jaar 337).

 

c. Algemene Ledenvergadering

De dertiende Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 24 april 2012. Deze werd door 30 mensen bezocht.

 

 

2.  ACTIVITEITEN

 

a. Contact met het gemeentebestuur

Er is twee keer een vergadering geweest met contactwethouder L. Greven. Daarnaast is er op 20-11-2012 een bijeenkomst geweest met het college in het Element waarbij het Dorpsplan werd aangeboden. Tweemaal zijn de raadsleden naar Giethoorn gekomen: in het najaar is aan hen het dorpsplan uitgelegd en op 19-01-2013 is er een fietstocht door het dorp geweest met vertegenwoordigers van vrijwel alle politiek partijen. ’t Gieters Belang heeft tijdens deze koude tocht alle zaken die in Giethoorn spelen uitgebreid kunnen presenteren. Deze bijeenkomsten zijn zeer positief door de gemeenteraadsleden ontvangen.

 

b. Besteding koppengeld

Aanvragen voor een bijdrage uit de kas van het Koppengeld kwamen van diverse kanten. Het  Groot Gieters Popkoor ontving 1000 euro. Daarnaast hebben we weer een jaarlijkse bijdrage voor de brugverlichting van 250 euro kunnen geven.  Van twee aanvragen loopt de procedure nog. Dit geldt voor een mini-trampoline voor de gymvereniging van bijna 900 euro en daarnaast hebben we een bijdrage toegezegd aan het buurt-terras aan de Sleedoorn. Die bijdrage is wel akkoord bevonden door de gemeente, maar het project is nog niet helemaal rond, dus dat geld hebben we ook nog niet van de gemeente gekregen.

 

c. Diverse onderwerpen

 

(1) Structuurvisie Giethoorn

Afgelopen jaar is het bestuur van ’t Gieters Belang samen met Carla Mol en Tanja Tuenter bezig geweest met de redactie van finale versie van de het Dorpsplan Giethoorn 2030. Dit plan is op 27 juni gepresenteerd aan de wethouder Greven en op 18 juli aan de raadsleden en vervolgens in gedrukte vorm op 20 november aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Op 3 april 2013 heeft het college officieel gereageerd waarbij werd aangegeven dat de ideeen zoals verwoord het Dorpsplan zullen worden verwerkt in de integrale structuurvisie die vanaf medio 2013 wordt opgesteld voor Steenwijk, Vollenhove, Oldemarkt en Giethoorn. De huidige economische situatie vraagt wel om een bijstelling van de prognoses. De onderliggende boodschap in het plan: “Eén dorp voor allen en allen voor één dorp’ is duidelijk overgekomen.

 

(2) Giethoorn: één school

Dit project was in het verslagjaar wederom volop in discussie. Door het college is aangegeven dat het doel om een brede school te ontwikkelen, niet door haar zal worden nagestreefd. Wel zijn een aantal lokaties genoemd waar een fusieschool gebouwd zou kunnen worden. De lokatie van het Kulturhus met een gymnastiekzaal, naast de inpassing in de provinciale omgevingsvisie, zijn daarin voor de gemeente leidend geweest. De medezeggenschapsraad van de Noorderschool heeft deze lokaties afgewezen. Het schoolbestuur heeft hierna het project geparkeerd. De nieuwe structuurvisie biedt wellicht in de nabije toekomst nieuwe mogelijkheden om het project opnieuw leven in te blazen.

 

(3) Sluiting van de bibliotheek

Belangrijke korting op het budget van de openbare bibliotheek noopt deze organisatie tot inkrimping van het aantal lokaties in de gemeente waar een bibliotheekgebouw open blijft. Een brandbrief van ‘t Gieters Belang naar de raadsleden heeft er voor gezorgd dat de bibliotheek in ons dorp vooralsnog open blijft, wel is waar in een afgeslankte vorm.

 

(4) Laad- en loswal aan de Kerkweg

Hoewel de gemeente de ernst en de onveiligheid van de situatie rondom de loswal erkent, heeft dit helaas nog niet tot een verbetering kunnen leiden. Inmiddels zijn er plannen ontwikkeld voor de herinrichting van het parkeerterrein met een draaicirkel voor zwaar laad- en losverkeer.  ‘’t Gieters Belang houdt de besluitvorming hieromtrent scherp in de gaten.

 

(5) Herinrichting parkeerterrein bij de molen

Zie boven. Er loopt een rechtszaak van aanwonenden tegen de gemeente.

 

(6) Verkeersveiligheid en parkeerbeleid

‘t Gieters Belang is nog steeds bezig met een project verkeersveiligheid en parkeerbeleid dat in z’n algemeenheid voor heel Giethoorn speelt, en specifiek op de Kerkweg en het Binnenpad. Dit heeft erin geresulteerd dat het parkeerterrein aan het noordelijk begin van het Binnenpad iets verruimd is. Voor het probleem met de bussen wordt nog een oplossing gezocht.

 

(7) Communicatie

De communicatie met de wethouders gaat wel beter, maar deze is natuurlijk nog verder te optimaliseren. De communicatie met de gemeenteraad zijn wij aan het versterken door hen een paar keer per jaar uit te nodigen in het Kulturhus en hen daarbij bij te praten over wat er speelt en leeft in het dorp. Dit wordt door hen zeer gewaardeerd en verhoogt hun betrokkenheid, bovendien kunnen verschillende zienswijzen beter worden gewisseld.

We zijn actiever geworden met moderne “social media”. Naast Twitter (waar we al enige tijd gebruik van maakten) heeft ’t Gieters Belang nu ook een Facebook pagina. We hopen hiermee nieuwtjes sneller te kunnen verspreiden en een directer contact met onze achterban te hebben. Onze maandelijkse nieuwsbrief wordt, naast publicatie op onze website en in het Gieters Ni’js, ook per email aan belangstellenden verstuurd. Op onze website vindt u voornamelijk artikelen van uitgebreider en/of meer beschouwelijke aard.

 

(8) Zwemeiland Bovenwiede

De nieuwe voorzieningen op het zwemeiland werden in de zomer regelmatig gemolesteerd. Om het toezicht hierop effectiever te maken is besloten om de begroeiing drastisch te snoeien zodat de politie beter zicht heeft op de vernielers.

 

(9) Ontwikkeling van het terrein van de voormalige Camping Kroek

’t Gieters Belang was  samen met een vertegenwoordiger van de omwonenden betrokken bij de formulering van de uiteindelijke versie van de inrichting van dit terrein tot gebied voor de bouw van vakantiehuizen. Het overlegproces heeft zich over meerdere jaren voltrokken en heeft tot een bevredigende oplossing voor alle betrokkenen geleid.

 

(10) Alternatieve ontsluiting van het Bovenwiede

Dit project is in 2013 afgerond met het graven van een zwaaikom bij de brug in de Bramen. Waardoor vanaf het water gezien het overzicht op de zuidelijke T-splitsing nu goed is. De noordelijke T-splitsing blijft gevaarlijk. De gemeente zal daar nog naar kijken.

 

Toekomstige ontwikkelingen

 

(11) Verplaatsing benzinestation van garage Stevens.  

Garage Stevens heeft aangegeven een benzinestation te willen openen aan het kanaal. De gemeente wil hieraan meewerken. ‘t Gieters Belang heeft aangedrongen om de mogelijkheden op het terrein nabij de voormalige VVV-boot nogmaals te onderzoeken. De voortdurende juridische onzekerheid over de bestemming van de voormalige VVV-boot heeft uiteindelijk de doorslag gegeven voor de gemeente om toch voor een lokatie bij nabij Beulakkerweg 114 te kiezen (grenzend aan de zuidrand van bebouwing van “Noord”).

 

(12) Breedbandkabels

Samen met de dorpsbelangen Wanneperveen en Blankenham, houdt ’t Gieters Belang de ontwikkelingen van de mogelijke aanleg van glasvezel scherp in de gaten. De gemeente Steenwijkerland maakt onderdeel uit van een pilot voor ‘Breedband in het buitengebied’. De dorpsbelangen hebben op diverse momenten via de krant en rechtstreekse contacten met raadsleden, aandacht gevraagd voor het belang van breedband in het buitengebied, omdat dit de leefbaarheid op lange termijn te goede komt.

 

(13) Brugverlichting

’t Gieters Belang is betrokken bij de bijeenkomsten over vernieuwing van de brugverlichting in Giethoorn waarbij wordt gekeken naar een duurzame (lees: LED) oplossing voor alle 70 bruggen. Deze ontwikkeling gaat in nauwe samenspraak met de gemeente, de ondernemersvereniging Giethoorn Onderneemt, de horeca en de Gondelvaart.

 

 

3.  SAMENVATTING

 

Net als vorig jaar heeft het bestuur van ’t Gieters Belang weer een zeer intensief jaar achter de rug. Onze de aandacht ging vooral naar een groot aantal inhoudelijke projecten met daarbijbehorende frequente mailwisselingen. De afronding van de toekomstvisie vroeg nog veel tijd, maar het resultaat mag er zijn. Het binnenboord houden van de bibliotheekvoorziening is een hoogtepunt maar de stagnatie rond de ontwikkelingen van een Brede School vormt een dieptepunt. Deze ups en downs in de ontwikkelingen in Giethoorn vragen  steeds onze betrokkenheid.

 

Giethoorn, 16 april 2013

 

Namens het bestuur,

Meindert van den Berg en Stephanie Scheffelaar

Secretaris ’t Gieters Belang