Gieters Belang - jaarverslag-2011

 

1. DE VERENIGING

 

a. Doelstelling

Overeenkomstig de statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:

 • het bevorderen van het leefklimaat in het dorp
 • het bevorderen van recreatieve voorzieningen voor de inwoners
 • het, waar mogelijk, handhaven van het bestaande dorpskarakter van Giethoorn.

 

b. Het bestuur

Per 31 december 2011 was het bestuur als volgt samengesteld:

 • voorzitter : Klaas van der Vegt
 • vice-voorzitter : Peter Boender
 • secretaris : Stephanie Scheffelaar
 • 1e penningmeester : Niek Jager
 • 2e penningmeester : Joop Bezembinder
 • webmaster : Marco Veen
 • leden : Karin Knol

Het bestuur heeft in het verslagjaar 11 maal vergaderd. Daarnaast zijn er diverse vergaderingen geweest ten behoeve van de ontwikkeling van de toekomstvisie en met contactpersonen van de gemeente.

 

c. Secretariaat

Er werden in het verslagjaar 35 stukken ontvangen en 7 brieven verstuurd.

Daarnaast werden er 71 inkomende E-mail berichten geregistreerd.

Er werd twaalf maal een nieuwsbrief in ‘t Gieters Ni’js gepubliceerd.

Het ledenaantal per 31 december 2010 bedroeg 337 (t.o.v vorig jaar 293).

 

 

2. ACTIVITEITEN

 

a. Algemene Ledenvergadering

De twaalfde Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 18 april 2011. Deze werd door 17 mensen bezocht.

 

b. Contact met het gemeentebestuur

Er is 2 keer een vergadering geweest met contactwethouder L. Greven. Daarnaast is er een bijeenkomst geweest met de gemeenteraadsleden in het Kulturhus. Daar waren vrijwel alle politiek partijen vertegenwoordigd. ’t Gieters Belang heeft tijdens deze vergadering alle zaken die in Giethoorn spelen uitgebreid kunnen presenteren. Deze bijeenkomst is zeer positief door de gemeenteraadsleden ontvangen en zal vaker per jaar herhaald gaan worden.

 

c. Besteding koppengeld

Koppengeld is besteed aan een breedbeeld televisie voor Zorgcentrum de Zonnewiede.

 

d. Diverse onderwerpen

 

(1) Structuurvisie Giethoorn

Afgelopen jaar is ’t Gieters Belang bezig geweest met de ontwikkeling van een toekomstvisie met behulp van een aantal werkgroepen. Wij hopen in 2012 de toekomstvisie van de bewoners aan de gemeente te kunnen presenteren. Op deze manier willen wij voorkomen dat bepaalde ontwikkelingen ons door de gemeente worden opgelegd.

 

(2) Giethoorn 1 school

Ook dit project is volop in ontwikkeling. Doel is om een brede school te ontwikkelen, waarbinnen meerdere functies ondergebracht kunnen worden. Betrokken partijen, te weten de schoolbesturen, Peuterspeelzaal, BSO, Omnivereniging SV Giethoorn, het Kulturhus, ’t Gieters Belang en de gemeente Steenwijkerland zijn overtuigd van de meerwaarde van 1 school binnen Giethoorn. Een lastig punt in de besluitvorming vormt de locatiekeuze, waar in 2012 waarschijnlijk een besluit over genomen gaat worden.

 

(3) Alternatieve ontsluiting van het Bovenwiede

Dit project is volop in ontwikkeling. ´t Gieters Belang heeft hierin een belangrijke sturende rol gespeeld en veel tijd in geïnvesteerd. We hadden vrijwel alle betrokken partijen op een lijn weten te krijgen en we hadden verwacht dat de tekeningen en het budget dit jaar door de gemeente goedgekeurd zouden gaan worden. Helaas is het hele plan uiteindelijk afgeketst door belangen van een van de aangrenzende grondeigenaren.

 

(4) Laad- en loswal aan de Kerkweg

Hoewel de gemeente de ernst en de onveiligheid van de situatie rondom de loswal erkent, heeft dit helaas nog niet tot een verbetering kunnen leiden. Inmiddels zijn er plannen ontwikkeld voor de herinrichting van het parkeerterrein met een draaicirkel voor zwaar laad- en losverkeer. ‘’t Gieters Belang houdt de besluitvorming hieromtrent scherp in de gaten.

 

(5) Herinrichting parkeerterrein bij de molen

Zie boven.

 

(6) Verkeerssituatie Beulakerweg

De gemeente en provincie hebben in samenspraak met ’t Gieters Belang besloten de Beulakerweg tijdens de afsluiting van de brug bij de Thijssengracht, toegankelijk te laten zijn voor landbouwverkeer. De gemeente had eerst het plan om dit verkeer over de oude parallelweg te laten rijden, maar op dringend advies van ’t Gieters Belang met het oog op de veiligheid, heeft men hier vanaf gezien. Aansluitend hierop hebben we verzocht om dit landbouwverkeer structureel van de oude Beulakerweg te weren en ontheffing te verlenen voor de N334. Daar lopen nog steeds contacten over.

 

(7) Flatscreen televisie voor Zorgcentrum Zonnewiede

’t Gieters Belang heeft naar aanleiding van een verzoek van een van de leden tijdens de vorige ALV belsloten om van het koppengeld een flatscreen televisie aan te schaffen ten behoeve van Zorgcentrum de Zonnewiede. Deze is daar op feestelijk wijze in ontvangst genomen.

 

(8) Website en Twitter account ’t Gieters Belang

Afgelopen jaar zijn we live gegaan met een vernieuwde website waar alle actuele informatie op terug te vinden is. Ook zijn we actiever geworden met ons Twitter account @GietersBelang. ’t Gieters Belang is trots op het resultaat en hoopt zich zo nog professioneler te kunnen profileren en de inwoners beter te kunnen bereiken.

 

(9) Verkeersveiligheid en parkeerbeleid

‘t Gieters Belang is nog steeds bezig met een project verkeersveiligheid en parkeerbeleid dat in z’n algemeenheid voor heel Giethoorn speelt, en specifiek op de Kerkweg en het Binnenpad. Dit heeft erin geresulteerd dat het parkeerterrein aan het begin van het Binnenpad iets verruimd wordt, zodat daar ook bussen kunnen staan. Hiermee willen we voorkomen dat alle bussen het Binnenpad op moeten rijden, waarna ze vaak achteruit het Binnenpad en de Kerkweg afrijden, omdat ze daar niet kunnen draaien.

 

(10) Zwemeiland Bovenwiede

De aanpassing met de voorzieningen van het zwemeiland heeft, zoals de gemeente heeft toegezegd, dit jaar plaatsgevonden.

 

(11) Bestemmingsplannen en kadernotities etc.

Diverse bestemmingsplannen en concepten zijn dit jaar voorbij gekomen:

 • bestemmingsplan van het buitengebied
 • bestemmingsplan van de verblijfsrecreatieterreinen
 • Beeldkwaliteitsplan Beschermd dorpsgezicht
 • Kadernotitie visie op wonen en leefbaarheid

’t Gieters Belang had het dit jaar er druk mee en we hebben ernaar gestreefd voldoende input namens de inwoners richting de gemeente te geven. Een van de belangrijkste aandachtspunten die terugkwam was het onttrekken van en de verhuur van permanente woonhuizen ten behoeve van de toeristensector. De leefbaarheid in het dorp staat daar wat ons betreft voorop.

 

(12) Communicatie

De gemeente heeft zich de soms moeizame communicatie ter harte genomen en een communicatieprotocol opgesteld. Hierin staat de afspraken en richtlijnen opgenomen welke een verbetering en helderheid moeten verschaffen over de wijze waarop we met elkaar omgaan en communiceren. De communicatie gaat wel al beter, maar is natuurlijk altijd nog verder te optimaliseren.

 

(13) Bestuursformatie

t’Gieters Belang heeft momenteel een te smalle basis om het werk goed te kunnen doen en de benodigde aandacht te kunnen geven. Dit jaar vertrekken er helaas 2 goede bestuursleden en we hebben daarom dit jaar een brandbrief verstuurd voor het verkrijgen van een nieuwe bestuursleden. We moeten concluderen dat het erg lastig blijft om goede gemotiveerde mensen te krijgen, en met het oog op het belang van ’t Gieters Belang vinden we dat erg teleurstellend. We hopen dat we op korte termijn toch tot een volwaardig bestuur kunnen groeien. Daarnaast zijn we ook heel blij met de ondersteuning die wij op projectbasis van Carla Mol en Tanja Tuenter mochten ontvangen.

 

 

3. SAMENVATTING

Net als vorig jaar heeft ’t Gieters Belang weer een zeer intensief jaar achter de rug, waarbij de aandacht vooral naar een groot aantal inhoudelijke projecten gingen. Er ging heel veel tijd zitten in de ontwikkeling van de toekomstvisie, welke in 2012 afgerond dient te worden.

De communicatie met de gemeente blijft een aandachtspunt. Door de vele projecten is een grote behoefte aan meer bestuursleden.

 

Giethoorn, 18 april 2012

 

Stephanie Scheffelaar

Secretaris ’t Gieters Belanglaatste nieuws