Gieters Belang - jaarverslag-2010

Jaarverslag 2010

1. DE VERENIGING

a. Doelstelling

Overeenkomstig de statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:

het bevorderen van het leefklimaat in het dorp
het bevorderen vanrecreatieve voorzieningen voor de inwoners
het, waar mogelijk, handhaven van het bestaande dorpskarakter van Giethoorn.

b. Het bestuur

Per 31 december 2010 was het bestuur als volgt samengesteld:

voorzitter : Klaas van der Vegt
vice-voorzitter : Peter Boender
secretaris : Stephanie Scheffelaar
1e penningmeester : Niek Jager
2e penningmeester : Joop Bezembinder
bestuurslid : Marco Veen
bestuurslid : Karin Knol

Het bestuur heeft in het verslagjaar 11 maal vergaderd. Daarnaast zijn er diverse
vergaderingen geweest ten behoeve van de ontwikkeling van de toekomstvisie en
met contactpersonen van de gemeente.

c. Secretariaat

Er werden in het verslagjaar 60 stukken ontvangen en 9 brieven verstuurd.

Daarnaast werden er 74 inkomende E-mail berichten geregistreerd.

Er werd twaalf maal een nieuwsbrief in 't Gieters Ni'js gepubliceerd.

Het ledenaantal per 31 december 2010 bedroeg 337 (t.o.v vorig jaar293).

2. ACTIVITEITEN

a. Algemene Ledenvergadering

De elfde Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 22 april 2010. Deze werd matig bezocht.

b. Contact met het gemeentebestuur
Er is 2 keer een vergadering geweest met contactwethouder L. Greven. Daarnaast is er in november voor het eerst een bijeenkomst geweest met de fractievoorzitters in het Kulturhus. Daar waren op een na alle partijen vertegenwoordigd door 17 man. 't Gieters Belang heeft tijdens deze vergadering alle zaken die in Giethoorn spelen uitgebreid kunnen bespreken. Deze bijeenkomst is zeer positief door de fractievoorzitters ontvangen en zal paar keer per jaar herhaald worden.

c. Besteding kernenpot
Koppengeld is besteed aan de beeld- en geluidsverbinding van de Hervormde kerk.

d. Diverse onderwerpen

(1)
Structuurvisie Giethoorn
't Gieters Belang wil graag de mening van de inwoners in de plannen van de gemeente laten gelden. Afgelopen jaar is 't Gieters Belang daartoe bezig geweest met de ontwikkeling van een toekomstvisie met behulp van een aantal werkgroepen. Wij hopen in 2011 de toekomstvisie van de bewoners aan de gemeente te kunnen presenteren. Op deze manier willen wij voorkomen dat bepaalde ontwikkelingen ons door de gemeente worden opgelegd.

(2)
Giethoorn 1 school
Ook dit project is volop in ontwikkeling. Doel is om een brede school te ontwikkelen, waarbinnen meerdere functies ondergebracht kunnen worden. Betrokken partijen, te weten de schoolbesturen, 't Gieters Belang en de gemeente Steenwijkerland zijn overtuigd van de meerwaarde van 1 school binnen Giethoorn en er gaat nu onderzoek gedaan worden naar een geschikte locatie.

(3)
Alternatieve ontsluiting van het Bovenwiede
Dit project is volop in ontwikkeling. ´t Gieters Belang heeft hierin een belangrijke sturende rol gespeeld en veel tijd in
geïnvesteerd. We hebben alle betrokken partijen op een lijn weten te krijgen en we verwachten dat de tekeningen en het budget dit jaar door de gemeente goedgekeurd gaat worden.

(4)
Laad- en loswal aan de Kerkweg
De situatie is hier inmiddels onhoudbaar geworden. Het zware verkeer en de vele draaibewegingen op deze plek maakt de Kerkweg zeer onveilig en soms zelfs onbereikbaar. De wethouder heeft erkend dat hier wat moet gebeuren. Uitgangspunt hierbij is dat de laad- en loswal niet vergroot gaat worden en er naar een alternatieve plek aan de Bramen gekeken gaat worden. ´t Gieters Belang heeft maatregelen gevraagd ten behoeve van de veiligheid van het passerende
verkeer.

(5)
Herinrichting parkeerterrein bij de molen
De herinrichting laat erg lang op zich wachten. De gemeente komt tot op heden niet tot overeenstemming met omwonenden. Een en ander hangt mede samen met de herinrichting van de laad- en loswal.

(6)
Verkeerssituatie Beulakerweg Afslag Hazelaar
De gemeente en provincie hebbeb in samenspraak met 't Gieters Belang de Beulakerweg ter hoogte van de nieuwbouw, afslag Hazelaar te herinrichten. Dit is inmiddels gerealiseerd. De afslag is veiliger gemaakt door wegbeschildering, verlichting, bebording en het belangrijkste: instelling van een 50 km/u zone.

(7)
Nieuwe pickniktafel in nieuwbouw Hazelaar
De gemeente heeft in samenspraak met 't Gieters Belang een pickniktafel in de nieuwbouw naar tevredenheid geplaatst.

(8)
Verkeerssituatie Noorderschool
Samen met de schoolleiding, een verkeersadviseur van de gemeente zijn de problemen vastgesteld:
het ontbreken van voldoende parkeergelegenheid voor het onderwijsteam, de opstopping veroorzaakt door ouders die kinderen per auto brengen en halen en de verwachte extra drukte door het bouwen van woningen tegenover de school. De
gemeente heeft inmiddels de situatie opgelost.

(9) Verkeersveiligheid en parkeerbeleid
't Gieters Belang is verder bezig met een project verkeersveiligheid en parkeerbeleid dat in z'n algemeenheid voor heel Giethoorn speelt, en specifiek op de Kerkweg en het Binnenpad.

(10)
Zwemeiland Bovenwiede
Er was afgelopen jaar een hoop te doen over een bord met een zwemverbod dat door de gemeente geplaatst is bij het zwemeilandje op het Bovenwijde. 't Gieters belang heeft in verschillende media protest laten horen. Er zijn door de gemeente inmiddels toezeggingen gedaan om de situatie in voorjaar 2011 op te lossen.

(11)
Communicatie
In het nieuwe college programma wordt een grotere inzet van de PB's gevraagd. Als gevolg van bezuinigingen wil de gemeente meer werk naar de PB's doorschuiven. Afgelopen jaar hebben we echter weer moeten constateren dat het lastig is om afspraken te maken en rapporten niet of te laat krijgen. Dit werkt nog niet goed. We doen steeds meer inhoudelijke projecten, willen professioneel in trajecten meelopen en praten. 't Gieters Belang heeft afgelopen jaar getracht
een openere communicatie met de gemeente te realiseren.

3. SAMENVATTING

Net als vorig jaar heeft 't Gieters Belang weer een zeer intensief jaar achter de rug, waarbij de aandacht vooral naar een groot aantal inhoudelijke projecten gingen. Er ging heel veel tijd zitten in de ontwikkeling van de toekomstvisie, welke nog afgerond dient te worden.
De communicatie met de gemeente blijft een aandachtspunt, waarbij we moeten constateren dat het lastig blijft om de gemeente zich aan nakoming van afspraken en planningen te laten houden en openheid in informatie te geven. Door de vele projecten is een grote behoefte aan meer bestuursleden.

Giethoorn,
18 april 2011

Stephanie
Scheffelaar

Secretaris
't Gieters Belanglaatste nieuws