Gieters Belang - jaarverslag-2009

Jaarverslag 2009

1.  DE VERENIGING

a. Doelstelling
Overeenkomstig de statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:
o het bevorderen van het leefklimaat in het dorp
o het bevorderen van recreatieve voorzieningen voor de inwoners
o het, waar mogelijk, handhaven van het bestaande dorpskarakter van Giethoorn.

b.  Het bestuur
Per 31 december 2009 was het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter:  Klaas van der Vegt
vice-voorzitter:  Peter Boender
secretaris:  Henk Zevenhuizen
1e penningmeester:  Niek Jager
2e penningmeester: Joop Bezembinder  
webmaster: Stephanie Scheffelaar
leden: Marco Veen en Karin Knol
Grietje Alsema - van der Vegt, Albert Houwer en Henriëtte Terpstra-Boer hebben hun activiteiten binnen het bestuur opgezegd.     
Het bestuur heeft in het verslagjaar 11 maal vergaderd.

c.  Secretariaat
Er werden in het verslagjaar 83 stukken ontvangen en 20 brieven verstuurd. Daarnaast wordt er tegenwoordig veel middels E-mail gecommuniceerd. Elf maal werd er in ‘t Gieters Ni’js een Nieuwsbrief gepubliceerd. Het ledenaantal per 31 december 2009 bedroeg 293 (t.o.v vorig jaar192!).

2.  ACTIVITEITEN

a. Algemene Ledenvergadering
De tiende Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 23 april 2009. Deze werd matig bezocht.

b. Contact met het gemeentebestuur
Er is op 25 februari een vergadering geweest met  de burgemeester en het college van Wethouders over de aandachtspunten die in Giethoorn spelen. Daarnaast is er aandacht gevraagd voor de gebrekkige communicatie vanuit de gemeente naar ’t Gieters Belang, waardoor gemaakte afspraken slecht of niet nagekomen worden.

c. Besteding kernenpot
Koppengeld is besteed aan de beeld- en geluidsinstallatie van de Hervormde kerk.

d. Diverse onderwerpen

(1) Structuurvisie Giethoorn
Om invulling te geven aan de toekomstvisie van de gemeente Steenwijkerland voor Giethoorn gaat de gemeente op aandringen van en in samenspraak met ’t Gieters Belang een structuurvisie opstellen. ´ t Gieters Belang wil graag de mening van de inwoners in de plannen van de gemeente laten gelden. Bovendien willen wij zo voorkomen dat bepaalde ontwikkelingen ons door de gemeente worden opgelegd.

(2) Giethoorn 1 school
Ook dit project is volop in ontwikkeling. Doel is om een brede school te ontwikkelen, waarbinnen meerdere functies ondergebracht kunnen worden. Betrokken partijen, te weten de schoolbesturen, ’t Gieters Belang en de gemeente Steenwijkerland zijn overtuigd van de meerwaarde van 1 school binnen Giethoorn en er gaat nu onderzoek gedaan worden naar een geschikte locatie.

(3) Alternatieve ontsluiting van het Bovenwiede
 Dit project is volop in ontwikkeling. ´t Gieters Belang heeft hierin een belangrijke sturende rol gespeeld en veel tijd in geïnvesteerd. We hebben alle betrokken partijen op een lijn weten te krijgen en we verwachten dat de tekeningen en het budget dit jaar door de gemeente goedgekeurd gaat worden.

(4) Laad- en loswal aan de Kerkweg
De situatie is hier inmiddels onhoudbaar geworden. Het zware verkeer en de vele draaibewegingen op deze plek maakt de Kerkweg zeer onveilig en soms zelfs onbereikbaar. De wethouder heeft erkend dat hier wat moet gebeuren. Uitgangspunt hierbij is dat de laad- en loswal niet vergroot gaat worden en er naar een alternatieve plek aan de Bramen gekeken gaat worden. ´t Gieters Belang heeft maatregelen gevraagd ten behoeve van de veiligheid van het passerende verkeer.

(5) Herinrichting parkeerterrein bij de molen
De herinrichting laat  erg lang op zich wachten. De gemeente komt tot op heden niet tot overeenstemming met omwonenden.  Een en ander hangt mede samen met de herinrichting van de laad- en loswal.

(6) Verkeerssituatie Beulakerweg Afslag Hazelaar
Wel een nieuwe woonwijk, maar geen duidelijke bereikbaarheid over de weg. Dat kan natuurlijk niet! ’t Gieters Belang heeft aangegeven dat de bestaande, provisorische afslag gevaarlijke verkeerssituaties opleverde. Hierop hebben de gemeente en provincie in samenspraak met ’t Gieters Belang besloten de Beulakerweg ter hoogte van de nieuwbouw, afslag Hazelaar te herinrichten. Realisatie oktober 2010. Ondertussen is de afslag veiliger gemaakt door wegbeschildering, verlichting, bebording en het belangrijkste: instelling van een 50 km/u zone.

(7) Nieuwe speeltoestellen in nieuwbouw Hazelaar
De gemeente heeft in samenspraak met ’t Gieters Belang een inloopavond georganiseerd voor de bewoners van de nieuwbouw Hazelaar. Er werden mogelijkheden en keuzes aangedragen t.a.v. te plaatsen buitenspeeltoestellen. Deze zijn inmiddels naar grote tevredenheid geplaatst.

(8) Verkeerssituatie Noorderschool
Samen met de schoolleiding, een verkeersadviseur van de gemeente zijn de problemen vastgesteld: het ontbreken van voldoende parkeergelegenheid voor het onderwijsteam, de opstopping veroorzaakt door ouders die kinderen per auto brengen en halen en de verwachte extra drukte door het bouwen van woningen tegenover de school. De gemeente is nu bezig om samen met de betrokkenen een geschikte oplossing uit te werken.

(9) Verkeersveiligheid en parkeerbeleid
‘t Gieters Belang is verder bezig met een project verkeersveiligheid en parkeerbeleid dat in z’n algemeenheid voor heel Giethoorn speelt, en specifiek op de Kerkweg en het Binnenpad.

(10) Herinrichting Brink
Komt budgettair op de langere termijn.

3.  SAMENVATTING
’t Gieters Belang heeft een zeer intensief jaar achter de rug, waarbij de aandacht vooral naar een groot aantal inhoudelijke projecten gingen. De basis vormt hiervoor de communicatie met de gemeente, waarbij we moeten constateren dat ’t Gieters Belang steeds een sturende en initiërende rol dient te spelen. Het blijft echter lastig in een aantal projecten om de gemeente tot daadkrachtige acties te bewegen. Wij zien daar een belangrijke rol voor ons weggelegd. 

Giethoorn, 22 april 2010

Stephanie Scheffelaar
secretaris