Gieters Belang - jaarverslag-2008

Jaarverslag 2008 

1.  DE VERENIGING

a. Doelstelling
Overeenkomstig de statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:
o het bevorderen van het leefklimaat in het dorp
o het bevorderen van recreatieve voorzieningen voor de inwoners
o het, waar mogelijk, handhaven van het bestaande dorpskarakter van Giethoorn.

b.  Het bestuur
Per 31 december 2008 was het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter:  Klaas van der Vegt
vice-voorzitter:  Peter Boender
secretaris:  Klaas van der Veen
penningmeester:  Joop Bezembinder  
leden : Grietje Alsema - van der Vegt, Albert Houwer, Niek Jager, Henriëtte Terpstra-Boer en Henk Zevenhuizen
Hans Boxsem heeft wegens zijn verhuizing het lidmaatschap opgezegd.     
Het bestuur heeft in het verslagjaar 10 maal vergaderd.

c.  Secretariaat
Er werden in het verslagjaar 109 stukken ontvangen en 27 brieven en E-mails verstuurd. Elf maal werd er in ‘t Gieters Ni’js een Nieuwsbrief gepubliceerd. et ledenaantal per 31 december 2008 bedroeg 192.

d.  Representatie
De vereniging was bij de volgende gebeurtenissen vertegenwoordigd:
o een radio-uitzending van het TV-Oost programma Ene veur Ene
o het relatieconcert van de Johan Willem Frisokapel

2.  ACTIVITEITEN

a. Algemene Ledenvergadering
De tiende Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 17 april 2008. Deze werd bezocht door 31 personen. Een voorstel tot wijziging van de contributieregeling – met als doel vergroting van het aantal leden – werd zonder problemen aangenomen. Als intermezzo gaven de heren Roel Maat en Tiemie Petter van de Afdeling Historie van het Olde Maat Uus een presentatie van oude huizen in Giethoorn.

b. Contact met het gemeentebestuur
Met contactwethouder Wout de Vries werd op 26 maart vergaderd over actuele problemen. Afgesproken vervolgacties kwamen daarna door zijn aftreden in een impasse, die nagenoeg de rest van het jaar voortduurde. Er werden twee informatieavonden bijgewoond voor kernen en wijken.  In augustus vond een partiele schouw plaats over de omgeving van het Binnenpad, in aanwezigheid van de wethouder van Openbare Werken. Tot onze spijt kwam er door haar functiewijziging per 1 juni een einde aan de prettige samenwerking met contactambtenaar Angèl Meinen.

c. Besteding kernenpot
Voor de brugverlichting werd weer een bijdrage gegeven van € 250. Beide basisscholen kregen een bedrag van € 1000 ieder, ten behoeve van het project ‘Digitaal Schoolbord’. Kulturhus “De Eendracht” werd gesteund met een pc ter waarde van € 425. Het resterende bedrag werd gereserveerd voor een bijdrage aan een geluidsverbinding tussen het Hervormd Centrum en de naastgelegen kerk.
 
d. Diverse onderwerpen
(1) De natuurstenen oever aan het Molengat
De aanlegvergunning die de gemeente voor zichzelf had moeten aanvragen werd uiteindelijk gegund. De ingeplante rietzoom werd korte tijd later door onbekenden weer gedeeltelijk verwijderd.
 
(2) Vonder GB 23
Zonder aankondiging werd door gemeentepersoneel het loopvlak van het vonder 20 cm. verhoogd, waarbij brede asfaltplakken pad en berm ontsierden. De rikkings volgden het niveauverschil echter niet, zodat er een gevaarlijke situatie ontstond. Na een brandbrief dezerzijds werden de palen omhoog gekrikt. Daarna volgde een gesprek met de wethouder voor Openbare Werken, die onaangenaam werd getroffen door onze eis om e.e.a. in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Uiteindelijk gebeurde dit in het najaar toch.

(3) Alternatieve ontsluiting van het Bovenwiede
In mei werd aan de gemeente het plan voorgelegd om een nieuwe verbinding tussen Molengat en Bovenwiede te creëren, teneinde de belemmerende bochten in de vaarroute rond Resort Venetië te mijden. Er werd toegezegd dat hiervoor een kostenberekening zou worden opgesteld, als basis voor de in te dienen aanvraag voor een budget. In december bleek - bij navragen - dat het budget was afgewezen. Ontevreden over deze gang van zaken neemt het bestuur in 2009 verdere stappen.

(4) Het Plan Beulakerpolder
Als resultaat van een zienswijze tegen de geplande veerpont over de nieuwe vaarverbinding, werd deze in het bestemmingsplan gewijzigd in een zelfbedienbare brug. Dat deze brug in principe open staat voor waterverkeer en dus door voetgangers en fietsers telkens moet worden gesloten, zal in een vervolgfase worden aangevochten.

(5) Nationaal Park Weerribben-Wieden in oprichting
Samen met de andere Verenigingen voor Dorpsbelangen in het gebied ‘De Wieden’ sprak ’t Gieters Belang zich uit voor definitieve oprichting van het park. Een schriftelijke inspraakronde voor de leden, waarom vanuit de ledenvergadering was gevraagd, resulteerde in 1 stem tegen, 1 stem voor en 2x geen mening.

(6) Platform Giethoorn
In februari belegde het bestuur een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het Platform. Er werden goede afspraken gemaakt over de wijze van samenwerken en het uitdragen van gezamenlijke standpunten. Dit resulteerde in het opstellen van een visie op het benodigde onderhoud aan de openbare ruimte, opdat Giethoorn de kwaliteit behoudt die nodig is om haar internationale reputatie waar te maken. Het document werd toegestuurd aan de betrokken wethouders, met het verzoek om hierover een gesprek aan te gaan. De rest van 2008 werd besteed aan vruchteloze pogingen om dit streven waar te maken.  De aanwijzing van het Vermaningpad als zg. hotspot (gegadigde voor versneld onderhoud) was het enige resultaat.

(7) Verkeersproblematiek
(a) Afslag nieuwbouw Noord:  Er werd schriftelijk bezwaar aangetekend tegen het uitblijven van een veilige afslag. Toen bleek dat er in 2009 geen budget was voor afdoende maatregelen, bezon het bestuur zich op nadere actie.

(b) Situatie bij de molen en overgang Kerkweg-Binnenpad: De verkeersonveilige situatie door het laden en lossen van stacaravans en achteruit rijdende bussen werd aangemerkt als actiepunt voor 2009.

(c) Situatie rond de Noorderschool: In een verkennend gesprek met schoolleiding en verkeersadviseur van de gemeente werden de problemen opgelijnd: het ontbreken van voldoende parkeergelegenheid voor het onderwijsteam, de opstopping veroorzaakt door ouders die kinderen per auto brengen en halen en de verwachte extra drukte door het bouwen van woningen tegenover de school. Passende oplossingen zijn nog niet voorhanden.

(8) Toekomstvisie+
De toezegging van de betrokken wethouder dat ’t Gieters Belang in 2008 kon meepraten over een toekomstvisie voor Giethoorn en het bestemmingsplan 2009/2010 werd niet nagekomen. Dit punt gaat door als actiepunt voor 2009.

e. Overige actiepunten en contacten naar buiten
(1) Tegen de schuine stoeprand langs de Ds. Hylkemaweg werd voor de derde maal bezwaar aangetekend, nu vanuit de noodzaak om voor rolstoelgebruikers voorzieningen aan te leggen die voldoen aan het betreffende Bouwbesluit.

(2) Aan de Bartus Warnersweg werd een trapveldje voor de jeugd aangelegd, dat mede is bekostigd door een bijdrage van € 2000 uit het koppengeld.

(3) De actie van het bestuur tegen de naam ‘Petri Staete’ voor het appartementengebouw aan het Eendrachtsplein had succes. De projectontwikkelaar koos alsnog voor een van onze suggesties, namelijk “De Gieterse Poort”; hij verzuimde echter om deze keus formeel bekend te maken.

(4) Op verzoek van de gemeente werd advies uitgebracht over knelpunten op parkeergebied tijdens het hoogseizoen.

(5) Er werden weer twee vergaderingen bijgewoond met de Reizigersorganisatie Openbaar Vervoer Overijssel, vervoerder Connexxion en de provincie, over de kwaliteit van het busvervoer in de regio. Dit had o.a. tot resultaat dat de lijndienst Steenwijk-Zwartsluis v.v. gedurende het zomerseizoen ook tijdens het weekend reed. Gemeente Steenwijkerland zal de bushalte bij de Veldweg ombouwen tot een perron dat voor rolstoelgebruikers toegankelijk is.

(6) Jongerenwerker Wouter van de Burg van Timpaan uit Steenwijk, die na overleg met het bestuur zou trachten om met de Gieterse jeugd in contact te komen, zag zijn pogingen daartoe mislukken. Het bestuur bedankte hem desondanks voor de moeite.

3.  SAMENVATTING
In 2008 werden bij de gemeente veel zaken aangekaart, die echter niet allen een bevredigend vervolg kregen. Het voortdurende gevecht tegen onjuiste ad-hoc maatregelen zoals dit jaar  het opgehoogde vonder, kostte weer onnodig veel tijd en energie. Uit de irritant traag verlopende  communicatie met het gemeentebestuur liet zich vooral na de zomer het gemis aan een eigen contactwethouder voelen. Uit de elf vorige jaarverslagen blijkt echter dat er een duidelijke golfbeweging is te bespeuren in de verstandhouding tussen gemeentebestuur en Dorpsbelangen. Dit geeft hoop voor 2009, een jaar waarin ’t Gieters Belang veel wil bereiken.


Giethoorn, 9 april 2009

K.W. van der Veen
secretarislaatste nieuws