Gieters Belang - jaarverslag-2007

Jaarverslag 2007

1.  DE VERENIGING

a. Doelstelling
Overeenkomstig de statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:
o het bevorderen van het leefklimaat in het dorp
o het bevorderen van recreatieve voorzieningen voor de inwoners
o het, waar mogelijk, handhaven van het bestaande dorpskarakter van Giethoorn.

b.  Het bestuur
Per 31 december 2007 was het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter:  Klaas van der Vegt
vice-voorzitter:  Albert Houwer
secretaris:  Klaas van der Veen
penningmeester:  Joop Bezembinder  
leden:  Grietje Alsema - van der Vegt, Peter Boender, Hans Boxsem, Niek Jager, Henriëtte Terpstra-Boer en Henk Zevenhuizen
Wicher Prins heeft in september vanwege zijn bereikte leeftijd de bestuursfunctie neergelegd.      
Het bestuur heeft in het verslagjaar 10 maal vergaderd.

c.  Secretariaat
Er werden in het verslagjaar 112 stukken ontvangen en 33 brieven en E-mails verstuurd. Elf maal werd er in ‘t Gieters Ni’js een Nieuwsbrief gepubliceerd.
De website www.gietersbelang.nl werd in september in gebruik genomen. De mogelijkheid om opmerkingen in te dienen of zich als lid aan te melden werd door het dorp al snel ontdekt.
Het ledenaantal per 31 december 2006 bedroeg 219.

d.  Representatie
De vereniging was bij de volgende gebeurtenissen vertegenwoordigd:
o de instelling van het Nationaal Park Weerribben-Wieden in oprichting
o de tewaterlating van zeilpunter GB 3 van Zeilvereniging “Het Wiede”
o de eerste heipaal in de nieuwbouw Noord van Wetland Wonen
o de opening van het seizoen van museumboerderij “Het Olde Maat Uus”
o een startsymposium van het nieuwe Cultuurhistorisch Platform Steenwijkerland

2.  ACTIVITEITEN

a. Algemene Ledenvergadering
De negende Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 19 april 2007. Deze werd bezocht door 23 personen. Als intermezzo gaf onze huisarts Ritze Westerbeek een boeiend overzicht van de dagelijkse praktijk van hem en collega Hanneke Tan.

b. Contact met het gemeentebestuur
Met contactwethouder Wout de Vries werd ettelijke malen vergaderd over actuele problemen en rondgelopen langs plaatsen waar zich ongewenste ontwikkelingen voordeden. Er werden 2 informatieavonden bijgewoond voor kernen en wijken en een werkbijeenkomst over de Woonvisie van de gemeente. In het najaar presenteerden twee wethouders een voorlopige toekomstvisie voor Giethoorn, waarbij de komst van een klankbordgroep werd aangekondigd t.b.v het bestemmingsplan 2009/2010. Een door ’t Gieters Belang uitgevoerde schouw over het dorp werd aangeboden aan Openbare Werken. Ook dit jaar ondervonden wij weer prima medewerking onze contactambtenaar Angèl Meinen.

c. Besteding kernenpot
Voor de brugverlichting werd weer een bijdrage gegeven van € 250. Aan de kosten van een speelhuisje voor de peuterspeelzaal en de kinderopvang werd een bedrag van € 1137 bijgedragen. Kulturhus “De Eendracht” werd gesteund met 2 geluidsinstallaties en een beamer ter waarde van € 2300. Het resterend bedrag werd gereserveerd voor verdere aanschaf van noodzakelijke inventaris welke niet meer door de gemeente werd bekostigd.
 
d. Diverse onderwerpen

(1) De natuurstenen oever aan het Molengat
Nadat de vereniging haar zienswijze had ingetrokken, kon de gemeente alsnog bij de provincie een aanvraag indienen voor een aanlegvergunning. Aangezien het advies van het Oversticht niet onverdeeld positief was, liep ook deze fase vertraging op. De toegezegde rietzoom liet intussen ook op zich wachten.
 
(2) Het gedeeltelijk afsluiten van de Kooiweg en de Jan van Nassauweg
Een degelijk onderbouwd pleidooi bij de bezwarencommissie waarom de vereniging het niet eens was met deze afsluiting, maakte geen kans. De commissie oordeelde het bezwaar van ’t Gieters Belang niet ontvankelijk, omdat de doelstelling “Leefbaarheid van het dorp” ter plaatse van de Kooiweg niet aan de orde was. De gemeente nam dit advies over, waarna besloten werd geen beroep aan te tekenen.

(3) De kampeervergunning van Resort Venetië
De bezwaren van de vereniging tegen het aanmeren in de Dorpsgracht en de aanlegplaatsen die te kort waren voor een Gieterse punter, konden door de bezwarencommissie niet worden behandeld. De Kampeerwet, waarop in deze zaak getoetst moest worden bleek zich over deze aspecten niet uit te spreken. Een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening zou een laatste mogelijkheid zijn.

(4) Het Plan Beulakerpolder
Tijdens een vergadering in april presenteerde Koop Jager van Arcadis het plan aan het bestuur. Later in het jaar werd een voorlichtingsbijeenkomst bezocht die voor aanwonenden van het plangebied was georganiseerd. Hierna werd een zienswijze ingediend tegen de geplande veerpont op zonne-energie over de nieuwe vaarverbinding.

(5) Nationaal Park Weerribben-Wieden in oprichting
In april stelde de voorzitter van de vereniging zich beschikbaar als vertegenwoordiger in het overlegorgaan van de Dorpsbelangenorganisaties in de Wieden. Een tweedaagse brainstormbijeenkomst in Fredeshiem over haalbaarheid en onderbouwing van het park werd door hem en de secretaris bijgewoond. In het najaar werden met de andere Dorpsbelangen uit de Wieden duidelijke uitgangspunten omschreven waaraan het te vormen park moet voldoen.

(6) Platform Giethoorn
Dit in februari opgerichte ondernemersinitiatief nodigde de vereniging uit om de bijeenkomsten bij te wonen. Aan het eind van het jaar was nog onduidelijk welke doelen werden nagestreefd.

(7) Overige actiepunten en contacten naar buiten
a) Er werden overeenkomstig het Dorpsplan door het bestuur gedragsregels opgesteld voor bezoekers van buiten. Deze werden aangeboden aan het VVV Kop van Overijssel, met het verzoek ze door de ondernemers te laten uitdelen. Deze laatste werkten echter niet mee.
b) Over de bestemming van het voormalige Groene Kruisgebouw werd een brief gericht aan Wetland Wonen en Zorgorganisatie Oude en Nieuwe Land. Daarin werd kenbaar gemaakt dat voor de leefbaarheid van het dorp behoud van de tandarts, die zijn praktijk naar het gebouw wilde uitbreiden, de voorkeur genoot boven vestiging van een winkel annex ontmoetingsruimte.
c) Bij de toekenning van de Vrijwilligersprijs 2006 viel de keus van de gemeente op Jan Knol, die door ’t Gieters Belang was genomineerd.
d) Het bezwaar tegen de schuine stoeprand langs de Ds. Hylkemaweg, waarvoor advies was ingewonnen bij Veilig Verkeer Nederland werd door de gemeente van de hand gewezen.
e) Tijdens een bestuursvergadering werd kennis gemaakt met wijkagent Gerard Schans.
f) Op verzoek van de gemeente werden de argumenten van voor- en tegenstanders van een speelterreintje aan de Meester Hoekstraweg verzameld en doorgezonden.
g) Er werd actie gevoerd tegen de naam Petri Staete voor het appartementengebouw annex supermarkt aan het Eendrachtsplein. Uit de talrijke suggesties voor een meer Gieterse naam zou de projectontwikkelaar een keus maken en deze met op gepaste wijze bekend maken.
h) Er werden twee besprekingen bijgewoond met Connexxion, de provincie en de Overijsselse reizigersorganisatie, over de kwaliteit van het openbaar vervoer in de Kop van Overijssel. Ondanks ons nadrukkelijk verzoek resulteerde dat voor Giethoorn nog niet in een busdienst tijdens het weekend.
i) Op diens voorstel werd jongerenwerker Wouter van de Burg ontvangen, om ons  inzicht te geven in vragen of problemen van de Gieterse jeugd.

3.  SAMENVATTING
2007 was een druk jaar voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn. Over veel uiteenlopende onderwerpen in en rond het dorp werd een mening gevormd of actie ondernomen. Aangezien dit niet altijd breed werd uitgemeten in de pers, zou bij een buitenstaander de indruk kunnen bestaan dat de vereniging maar een rustig leventje leidt. Of dit beeld juist is kan de lezer van dit verslag zelf beoordelen. Het gemeentebestuur was in ieder geval overtuigd van de kennis van zaken en inzet van ’t Gieters Belang en maakte daar gepast gebruik van. De kritische instelling van de vereniging werd in Steenwijk, ondanks het feit dat het vaak over initiatieven of manco’s van de gemeente ging, gewaardeerd.

Giethoorn, 7 april 2008

K.W. van der Veen
secretarislaatste nieuws