Gieters Belang - jaarverslag-2006

Jaarverslag 2006

1.  DE VERENIGING

a. Doelstelling
Overeenkomstig de statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:
o het bevorderen van het leefklimaat in het dorp
o het bevorderen van recreatieve voorzieningen voor de inwoners
o het, waar mogelijk, handhaven van het bestaande dorpskarakter van Giethoorn.

b.  Het bestuur
Per 31 december 2006 was het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter:  Klaas van der Vegt
vice-voorzitter:  Albert Houwer
secretaris: Klaas van der Veen
penningmeester: Joop Bezembinder  
leden: Grietje Alsema - van der Vegt, Peter Boender, Hans Boxsem, Janita Gorte, Niek Jager en Wicher Prins      
Het bestuur heeft in het verslagjaar 11 maal vergaderd.

c.  Secretariaat
Er werden in het verslagjaar 99 stukken ontvangen en 25 brieven en E-mails verstuurd. Elf maal werd er in ‘t Gieters Ni’js een Nieuwsbrief gepubliceerd. Het ledenaantal per 31 december 2006 bedroeg 217.

d.  Representatie
De vereniging was bij de volgende gebeurtenissen vertegenwoordigd:
o afscheidsreceptie van 5 wethouders uit het vorige College
o kennismakingsbijeenkomst met 4 wethouders van het nieuwe College
o receptie bij de in gebruik name van het nieuwe Hervormd Centrum
o opening van de vernieuwde scheepswerf Wildeboer
o opening van kulturhus ‘De Eendracht’
o inwijding van het Overijssels Havezatenpad
o het relatieconcert van de Johan Willem Frisokapel

2.  ACTIVITEITEN

a. Algemene Ledenvergadering
De negende Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 20 april 2006. Deze werd bezocht door 30 personen. Als intermezzo gaf de directeur van de Stichting ‘Speelwerk’ voorlichting over de Kinderopvang, zoals die werd opgezet in het kulturhus.

b. Contact met het gemeentebestuur
Het oude College was nog te gast bij de uitreiking van het vernieuwde Dorpsplan. Met de nieuwe contactwethouder werd in juni kennis gemaakt. Zoals alle jaren was er ook nu weer een prima samenwerking met contactambtenaar Angèl Meinen; zij zorgde ondermeer voor goede verslagen van gesprekken met de wethouders en oefende regelmatig druk uit op afdelingen binnen het gemeentehuis, die laks waren in het beantwoorden van brieven.

c. Besteding kernenpot
Aan de brugverlichting werd wederom een bijdrage gegeven van € 250. Verder werden er drie zitbanken neergezet, speciaal voor senioren en wandelende dorpsgenoten. De grootste post à € 10.618 werd besteed aan inventaris voor het kulturhus. Aan het eind van het jaar bedroeg het tegoed € 4213.

d. Diverse onderwerpen

(1) Kulturhus
Op 14 oktober vond de grandioze opening van het gebouw plaats, waarbij menigeen zich de ogen uitkeek, nog denkend aan het ‘dorpshuis met gymzaal’ dat er zònder de bemoeienis van ’t Gieters Belang zou hebben gestaan. In de Activiteitencommissie is de vereniging al drie jaar vertegenwoordigd door de secretaris, die er nog niet in is geslaagd om een jeugdiger lid te vinden dat bereid is om hem op te volgen.

(2) Het Dorpsplan tweede uitgave
Het handzame boekje verluchtigd met fraaie foto’s werd op 17 februari aangeboden aan het voltallige College van B&W en vertegenwoordigers van de raadsfracties. Daarbij werd door de voorzitter opnieuw de nadruk gelegd op de noodzaak om een aparte structuurvisie voor Giethoorn te schrijven. In juni werd het plan in een vergadering met contactwethouder De Vries besproken. Daarbij was de boodschap van het College dat een aparte visie voor ons dorp er niet zal komen. Wel zal ’t Gieters Belang in de nabije toekomst kunnen meedenken bij de totstandkoming van een notitie ‘Cultuur en Toerisme’ en worden ingeschakeld bij het maken van het nieuwe bestemmingsplan. Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen werd vervolgens het Dorpsplan ingedeeld naar prioriteit van onderwerpen; nagenoeg iedere maand waren er wensen die konden worden bijgesteld of afgevoerd.

(3) De natuurstenen oever aan het Molengat
Tegen de onaangekondigde aanleg werd een protestbrief gericht aan de gemeente. Zonder daarop te antwoorden vroeg Openbare Werken geruime tijd later alsnog een aanlegvergunning aan. Hierop reageerde ’t Gieters Belang met een zienswijze, waarin op basis van het Beschermd Dorpsgezicht de oeververharding werd afgewezen. Nadat de stenen door de gemeente met een laag aarde waren bedekt, duurde het nog enkele maanden alvorens men aanbood om ter plaatse riet in te zaaien. De vereniging moest dan wel haar zienswijze intrekken, anders kon de aanlegvergunning niet worden verleend. Om aan deze uitzichtsloze situatie een einde te maken, is tenslotte maar mee ingestemd.

(4) De schouw
Op 28 september vond een schouw plaats, waarbij wethouder Van der Terp en enkele medewerkers werden rondgeleid langs een aantal slechte plekken in de ‘Openbare Ruimte’. Het uitvoerige rapport gaf menige locatie aan waar werk aan de winkel was. Van deze lijst is inmiddels meer dan de helft gerealiseerd.

(5) Diverse verkeersonderwerpen
Door de zorg van ’t Gieters Belang werden de volgende knelpunten verbeterd:
(a) Voetgangers en fietsers op het Waterlanderspad hebben nu voorrang op het kruisende autoverkeer over de Wethouder Harm Molweg.
(b) De uitvoegstrook van de N334 ter hoogte van Hotel De Jonge, die door de Provincie was verwijderd, leek door de achtergebleven strepenmarkering nog wel te bestaan. Over deze onveilige situatie werd in Zwolle alarm geslagen, waarna er waarschuwingsborden werden aangebracht.
(c) Op het voetpad aan de waterzijde van de Ds. Hylkemaweg werden ter hoogte van de vaarweg naar Zonnewiede hekken geplaatst, om te voorkomen dat wandelaars in het donker te water geraken.
Over de volgende conflictsituaties is het laatste woord nog niet gezegd:
(d) Het gedeeltelijk afsluiten van de Kooiweg en de Jan van Nassauweg.
(e) De schuine stoeprand langs de Ds. Hylkemaweg; Veilig Verkeer Nederland brengt hierover op verzoek van de vereniging een advies uit, dat bij een protestbrief aan de gemeente wordt toegevoegd.

(6) De kampeervergunning van Resort Venetië
Door de vereniging werd bezwaar aangetekend tegen 2 bepalingen uit het kampreglement
i. de maximum toegestane lengte van 5 meter voor aan te meren vaartuigen, waardoor het gebruik van een Gieterse punter onmogelijk werd gemaakt
ii. de aanlegplaatsen in de Dorpsgracht, die de veiligheid van het overige waterverkeer in gevaar brengen.
Bij het afsluiten van dit verslag moest de Commissie Bezwaarschriften zich hier nog over buigen.

(7) Overige contacten naar buiten
Er werd door een of meerdere bestuursleden deelgenomen aan de volgende activiteiten:
o Symposium van de gemeente Steenwijkerland over de WMO
o Interview met dagblad Trouw over de relatie gemeente / Dorpsbelangen
o Radio-uitzending ‘Ene veur ene’ van Radio Oost
o Gesprek met Wetland Wonen over gewenste verpleegcapaciteit in Giethoorn
o Kontaktbespreking met wijkagent Johan Dummer
o Bijeenkomst bij Natuur Monumenten over de ontwikkelingen in de Beulaker Polder
o Diverse bijeenkomsten en een inloopavond over de uitbreiding van het Nationaal Park
o Onderzoek naar een vermeende verkeersstremming op de Beulakerweg
o Infoavond van Waterschap ‘Reest en Wieden’
o Evaluatie van het communicatieprotocol van gemeente Steenwijkerland

3.  SAMENVATTING
2006 was een goed jaar voor de Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn. Bij diverse grote projecten die in het dorp eindelijk werden verwezenlijkt, was de invloed van ’t Gieters Belang duidelijk aantoonbaar. Daarnaast werd er achter de schermen veel tijd en energie gestoken in initiatieven ten gunste van de leefbaarheid. Op sommige terreinen werd stevig van mening verschild met het gemeentebestuur, overigens geen nieuwe ontwikkeling. Het ledental vertoonde tegen het eind van het jaar een lichte stijging.

Giethoorn, 10 april 2007