Gieters Belang - jaarverslag-2005

Jaarverslag 2005

1.  DE VERENIGING

a. Doelstelling
Overeenkomstig de statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:
o het bevorderen van het leefklimaat in het dorp
o het bevorderen van recreatieve voorzieningen voor de inwoners
o het, waar mogelijk, handhaven van het bestaande dorpskarakter van Giethoorn.

b.  Het bestuur
Per 31 december 2005 was het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter:  Klaas van der Vegt
vice-voorzitter:  Niek Jager
secretaris: Klaas van der Veen
penningmeester:  Joop Bezembinder  
leden: Grietje Alsema - van der Vegt, Hans Boxsem, Roelof Jan Breman, Janita Gorte en Wicher Prins
Het bestuur heeft in het verslagjaar 10 maal vergaderd.

c.  Secretariaat
Er werden in het verslagjaar 105 stukken ontvangen en 18 brieven verstuurd. Twaalf maal werd er in ‘t Gieters Ni’js een Nieuwsbrief gepubliceerd.
Het ledenbestand per 31 december bedroeg 221.

d.  Representatie
De vereniging was bij de volgende gebeurtenissen vertegenwoordigd :
o de opening van het vernieuwde gemeentehuis
o de uitreiking van het Wetlanddiploma aan natuurpark ‘De Wieden’
o de receptie ter gelegenheid van 75 jaar Vereniging Gondelvaart Giethoorn
o het startsein van de bouw van het Kulturhus
o de openingsbijeenkomst van ‘Steenwijk 750 jaar’
o het relatieconcert van de Johan Willem Frisokapel

2.  ACTIVITEITEN

a. Algemene Ledenvergadering
De achtste Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 21 april. Deze werd bezocht door 29 personen. Als intermezzo werd er voorlichting gegeven over het Kulturhus.

b. Contact met het gemeentebestuur
Met contactambtenaar mevrouw Angèl Meinen werd constructief samengewerkt. Door haar tussenkomst werden diverse actiepunten, die soms al geruime tijd binnen het gemeentehuis in behandeling waren, alsnog afgewerkt. Met twee ambtenaren van de afdeling Maatschappelijke Zaken werd op hun verzoek een inventarisatie opgesteld van de aanwezige accommodaties in het dorp.

c. Besteding kernenpot
Aan de brugverlichting werd wederom een bijdrage gegeven van € 250. Verder werd er met € 5.000 meebetaald aan de kosten van de vernieuwde parkeerplaats bij de dokter. Aan het eind van het jaar bedroeg het tegoed € 10.816,55. Dit bedrag is gereserveerd voor inventaris van het te bouwen kulturhus.

d. Diverse onderwerpen
(1) Woningbouw
Op 3 februari werd deelgenomen aan een gemeentelijke voorlichtingsavond voor nieuwe bewoners, waarbij het aandeel van de vereniging in de totstandkoming van het bouwplan werd toegelicht. De kavels werden twee maanden later door loting toegewezen. Hoewel de percelen nog voor de vakantie bouwrijp waren, ging de eerste bouw pas tegen het eind van het jaar van start.

(2) Kulturhus
Na de bouwvak werd begonnen met het leggen van de fundamenten. Al snel werden de reusachtige afmetingen van het multifunctionele gebouw zichtbaar. De programmering van sporturen en andere activiteiten werd intussen uitgewerkt in een commissie, waarin ook de secretaris van ’t Gieters Belang zitting heeft. Hierdoor kon het bestuur van de Stichting Kulturhus regelmatig worden geadviseerd over specifieke onderwerpen binnen het dorp.
 
(3) Parkeerplaats bij de dokter
Het initiatief van de vereniging om een veiliger parkeergelegenheid te creëren voor bezoek aan de dokterspraktijk, werd met succes afgerond. Provincie, gemeente, beide artsen en ’t Gieters Belang tekenden een financieringsovereenkomst, waarna de parkeerplaats in zeer korte tijd werd gerealiseerd. Op 12 september werd deze officieel in gebruik genomen, waarbij uit de lovende reacties al was gebleken dat hij in een lang gevoelde behoefte voorziet.

(4) Kunststof vonder
In het voorjaar werd bij het gemeentebestuur krachtig bezwaar aangetekend tegen een onaangekondigde proefneming, waarbij een vonder werd vervangen door een kunststof brugdek. Het bezwaar betrof voornamelijk het afwijkende materiaal, dat volgens velen niet  paste binnen het Beschermd Dorpsgezicht. Tegen de vervolgens door Openbare Werken aangevraagde bouwvergunning werd een goed beargumenteerde zienswijze ingediend. Inmiddels had de zaak in de media de nodige aandacht gekregen; ook de Bond Heemschut was door de vereniging geïnformeerd. Uiteindelijk werd in september de bouwaanvraag ingetrokken; enige tijd later lag het houten vonder weer op zijn plaats.

(5) Het Dorpsplan
De suggesties van de leden voor het nieuwe dorpsplan werden door het bestuur tijdens  twee vergaderingen uitgewerkt. Nadat de tekst en vormgeving waren vastgesteld, werd het plan in delen gepubliceerd in het Gieters Ni’js. Hierop kwam welgeteld één reactie uit het dorp. Vervolgens werd het Dorpsplan - tweede uitgave gereed gemaakt voor de officiële overhandiging aan het gemeentebestuur. Dit zal in februari 2006 plaatsvinden.

(6) Gastvrijheid voor Natuurmonumenten
Deze vereniging bood ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan de Gietersen een dia- lezing aan. ’t Gieters Belang verzorgde de organisatie en omlijsting van deze avond.

(7) Kerstbomen
Door de vereniging werden omwonenden van de Brink en d’ Olde Skoele bereid gevonden om de door de gemeente ter beschikking gestelde kerstbomen te versieren en te verlichten.

(8) Overige contacten naar buiten
Er werd door een of meerdere bestuursleden deelgenomen aan de volgende activiteiten:
o Symposium ‘Wonen, Zorg en Welzijn’ van Steenwijkerland
o Voorlichtingsavond over woningbouw in Noord
o Informatieavond over de ontsluitingswegen binnen het plan Hylkemaweg
o Gesprek met Natuurmonumenten over een nieuwe natuurlijke verbindingszone
o Informatieavond over het Kulturhus
o Gemeentelijke kernenavond over het beleid m.b.t. huishoudelijke afvalstoffen
o Overleg met de wijkagent
o Themabijeenkomst medische voorzieningen in Steenwijkerland
o Jeugd- en veiligheidsbijeenkomst van de gemeente
o Inspraakavond over 30/60 km zones

3.  SAMENVATTING
2005 was een jaar vol activiteiten, waarin een aantal aansprekende doelen werd bereikt. In twee gevallen betrof het de investering van jarenlang lobbyen en meedenken, die nu zijn rendement opbracht: de woningbouw en het kulturhus. Andere successen waren van een kortere termijn, zoals de parkeerplaats en het teruggedraaide kunststofexperiment.
’t Gieters Belang heeft hiermee weer het nodige voor de leefbaarheid van het dorp bereikt. Het blijft daarom jammer dat veel inwoners het niet nodig vinden om de vereniging door hun lidmaatschap moreel te steunen.

Giethoorn, 10 april 2006laatste nieuws