Gieters Belang - jaarverslag-2004

Jaarverslag 2004

1.  DE VERENIGING

a. Doelstelling
Overeenkomstig de statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:
o het bevorderen van het leefklimaat in het dorp
o het bevorderen van recreatieve voorzieningen voor de inwoners
o het, waar mogelijk, handhaven van het bestaande dorpskarakter van Giethoorn.

b.  Het bestuur
In 2004 ontvielen ons twee leden die zich gedurende langere tijd hebben ingezet voor de vereniging.
Op 31 maart overleed Jan Bakker, oprichter en eerste voorzitter van ’t Gieters Belang.
Op 5 juni overleed Wim Cuppen, bestuurslid met de portefeuille verkeersveiligheid.

Per 31 december 2004 was het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter:  Klaas van der Vegt
vice-voorzitter:  Niek Jager
secretaris: Klaas van der Veen
penningmeester:  Marjan Koppers - Bakker  
leden: Hans Boxsem, Roelof Jan Breman, Janita Gorte, Wicher Prins en Grietje Alsema - van der Vegt
Het bestuur heeft in het verslagjaar 8 maal vergaderd.

c.  Secretariaat
Er werden in het verslagjaar 118 stukken ontvangen en 17 brieven verstuurd. Twaalf maal werd er in ‘t Gieters Ni’js een Nieuwsbrief gepubliceerd. Het ledenbestand per 31 december bedroeg 215.

d.  Representatie
De vereniging was bij de volgende gebeurtenissen vertegenwoordigd :
o Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Steenwijkerland
o Receptie bij het jubileum van Vriendenkring op 13 november
o Relatieconcert van de Johan Willem Friso Kapel op 29 november

2.  ACTIVITEITEN

a. Algemene Ledenvergadering
De zevende Algemene Ledenvergadering werd op 15 april gehouden. Deze werd bezocht door 30 personen.

b. Contact met het gemeentebestuur
Op 27 mei vond het officiële kernenbezoek plaats. Vier wethouders hoorden het bestuur aan. De interactie liet daarbij duidelijk te wensen over. In de week na het bezoek vond een vervolggesprek plaats, waarbij toch nog enig resultaat werd geboekt.
Voorts werd er gedurende het jaar diverse keren over specifieke onderwerpen gesproken, zoals verderop zal blijken. Met contactambtenaar mevrouw Angèl Meinen werd zoals altijd prettig samengewerkt.

c. Besteding kernenpot
Er werd een bijdrage van € 250 gegeven aan de brugverlichting. Voorts werden er twee zitbanken besteld aan het Waterlanderspad en de Elzen. Aan het eind van het jaar bedroeg het tegoed € 11.433. Oorspronkelijk was het bedrag gereserveerd voor een landijsbaan en een zwemstrandje aan het Molengat. Dit laatste doel verviel echter in de loop van het jaar.

d. Diverse onderwerpen
(1) Woningbouw
Na onze inspanningen van vorige jaren leek het er eindelijk van te komen. In januari liet de gemeente tijdens een infoavond weten dat de bouwkavels medio 2004 zouden worden uitgegeven; ook werd voor het eerst een rotonde aangegeven als uitrit naar de Beulakerweg.
Later bleken dat ingediende bezwaren tegen het bestemmingsplan voor vertraging zorgden. Hoewel het plan in september definitief werd, vond de uitgifte - ondanks toezeggingen - niet meer in 2004 plaats.

(2) Plan Hylkemaweg
In reactie op onze ingediende zienswijze bracht de gemeente een aantal veranderingen aan in het voorontwerp van het bestemmingsplan. Ook in het definitieve ontwerp werden op ons verzoek nog enkele punten gewijzigd. In het definitieve plan viel de ‘achteruitgang’ van de Ds. Ketstraat op, waardoor sluipverkeer mogelijk werd. Dit zou de veiligheid van de ernaast gelegen kinderspeelplaats niet ten goede komen. Het bezwaar hiertegen werd echter afgewezen, omdat deze constructie al in een eerdere fase was gepubliceerd. In overleg met de omwonenden werd afgesproken om de zaak in de gaten gehouden.

(3) Kulturhus
Vanaf mei had ’t Gieters Belang zitting in de Programmeringscommissie. Daarbij werd meegedacht over het organiseren van een enquête, waarin toekomstige gebruikers hun wensen konden aangeven. In het najaar werd de Stichting Kulturhus opgericht. Daarin was voor de vereniging geen plaats ingeruimd, alleen voor de hoofdgebruikers. Wel vroegen B&W onze medewerking bij het zoeken naar fondsen om het budget voor inventaris aan te vullen.

(4) Vaarbeleid
Het nieuwe beleid dat de gemeente voorstond, bleek ondermeer te leiden tot een verbod voor vaartuigen met explosiemotoren in de Dorpsgracht en de natuurgebieden. Het bezwaarschrift van de vereniging droeg mede bij aan de vaststelling dat er onder de bewoners geen draagvlak voor deze maatregel te vinden was. Het College zwakte daarom tot tevredenheid van velen het nieuwe beleid danig af.

(5) Zwemgelegenheid Molengat
Ons streven naar een veilige zwemplek voor de kinderen vond geen weerklank binnen het gemeentebestuur. B&W volgde een ambtelijk advies, dat de nadruk legde op bestuurlijke verantwoordelijkheid wanneer er ongelukken zouden gebeuren. In de loop van het jaar moest worden besloten om het project te stoppen.

(6) Parkeerplaats bij de dokter
De vereniging nam in overleg met de dokter het voortouw om te komen tot een verkeers-veiliger parkeerplaats. Gemeente en provincie werkten mee, maar namen slechts een deel van het budget voor hun rekening. Naar het zich eind 2004 liet aanzien, waren de initiatiefnemers genegen om de rest bij te passen.

(7) Diverse beleidsplannen
Door de gemeente werd commentaar gevraagd en gekregen op de volgende stukken:
o Beleidsnota Openbare Verlichting
o Beleidsplan Fietsinfrastructuur
o Concept Onderhoudsbeleidsplan Wegen
o Kadernota Verkeer en Vervoer
o Beleidsnota Stedelijk water- en Kunstwerkenbeheer

(8) Overige contacten naar buiten
Er werd door een of meerdere bestuursleden deelgenomen aan de volgende activiteiten:
o Conferentie medische voorzieningen in het buitengebied (de huisartsenpost)
o Informatie-uitwisseling met de ambulancedienst over aanrijtijden en bereikbaarheid
o Bijeenkomsten Klankbordgroep “Water-op-maat” van het Waterschap
o Informatieavond over openbaar vervoer i.v.m. het gewijzigde dienstrooster
o Overleg met verkeersdeskundigen over landbouwverkeer op de Kerkweg
o Gesprek met de rayonarchitect over de interpretatie van de Welstandsnota
o Voorlichtingsavond van het Waterschap over het veranderend boezempeil
o Informatieavond van de gemeente over kernen- en wijkenbeleid
o Gesprek met portefeuillehouder Beeltje over het combineren van de basisscholen
o Kontakten met Prov. Beheer Waterwegen over de signalering bij de Koppersbrug
o Gesprek met portefeuillehouder Ensing over verpleegcapaciteit in Giethoorn

3.  SAMENVATTING
Over de wijze waarop ’t Gieters Belang door de gemeente bij het opstellen van divers beleid werd betrokken viel niet te klagen. Van onze kant gaven wij dan ook regelmatig gevraagd en ongevraagd advies. Ook andere instanties wisten de vereniging te vinden, wanneer het ging om informatie of steunverlening. In Giethoorn zelf bestaat er bij een gedeelte van de bevolking nog altijd een onverklaarbare weerstand tegen Dorpsbelangen. Het ledental nam niet toe, ondanks al het werk waarover voortdurend in de Nieuwsbrief werd bericht. Dit geringe draagvlak, voor de buitenwacht toch de graadmeter voor de geloofwaardigheid van de vereniging, baart het bestuur zorgen.

Giethoorn, 25 maart 2005

Secretaris ’t Gieters Belang