Gieters Belang - jaarverslag-2003

Jaarverslag 2003

1.  DE VERENIGING

a. Doelstelling
Overeenkomstig de statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:
• het bevorderen van het leefklimaat in het dorp
• het bevorderen van recreatieve voorzieningen voor de inwoners
• het, waar mogelijk, handhaven van het bestaande dorpskarakter van Giethoorn.

b.  Het bestuur
Per 31 december 2003 was het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter:  Klaas van der Vegt
vice-voorzitter:  Gerrit Meutgeert
secretaris:  Klaas van der Veen
penningmeester:  Annie Esselink - Weijers  
leden: Roelof Jan Breman, Wim Cuppen, Janita Gorte, Niek Jager, Marjan Koppers - Bakker en  Wicher Prins
Het bestuur heeft in het verslagjaar 10 maal vergaderd.

c.  Secretariaat
Er werden in het verslagjaar 106 stukken ontvangen en 19 brieven verstuurd. Elf maal werd er in ‘t Gieters Ni’js een Nieuwsbrief gepubliceerd.
Het ledenbestand per 31 december bedroeg 226.

d.  Representatie
De vereniging was bij de volgende gebeurtenissen vertegenwoordigd :
o Excursie op landgoed “De Eese” met 20 leden op 18 juni
o Opening van de nieuwe brug in Giethoorn-Zuid op 4 september
o Relatieconcert van de Johan Willem Friso Kapel op 29 november


2.  ACTIVITEITEN

a. Algemene Ledenvergadering
De vijfde Algemene Ledenvergadering werd op 10 april gehouden. Deze werd bezocht door 31 personen.

b. Besteding kernenpot
Er werd dit jaar geen geld uitgegeven. Er stond nog een bedrag à € 3120 van 2002 gereserveerd voor een landijsbaan. Het bedrag à € 4228 van 2003 is vastgezet voor een zwemstrandje aan het Molengat.

c. Contact met het gemeentebestuur
Ook dit jaar vond er geen officieel kernenbezoek door het College van B&W plaats. Wel werden er diverse besprekingen gevoerd, zowel met de contactwethouder als zijn collega’s. De samenwerking met de contactambtenaar mevrouw Angel Meinen verliep weer op plezierige, efficiënte wijze. Er was regelmatig contact, zowel telefonisch als per E-mail.

d. Woningbouw
In januari vond een oriënterend gesprek met de wethouder plaats over de ontvangen ‘Verkavelingsnota’. Daarna werd een officiële zienswijze ingediend tegen onderdelen van deze nota, met name de geplande verkeerscirculatie via De Berken/De Elzen, het halveren van het trapveldje aan de Beulakerweg en het ontbreken van een waterpartij. Later in het jaar werd eenzelfde zienswijze ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan. In de vergadering van Commissie Bouwen, Wonen en Milieu van 4 november werd deze mondeling toegelicht.
Het bestemmingsplan kwam grotendeels aan deze bezwaren tegemoet: de doorgang via De Elzen kwam te vervallen en het trapveldje bleef gehandhaafd.

e. Kinderopvang
In samenwerking met kinderopvang “Wildebras” werd naarstig gezocht naar onderkomens die voldeden aan de hoge eisen van inrichting en brandveiligheid. Het gelukte niet om voor 1 september - de deadline gesteld door de gemeente om voor subsidie in aanmerking te komen - een dergelijke locatie te vinden. In oktober werd het initiatief definitief gestopt.

f. Landijsbaan / Skeelerbaan
In februari vond overleg plaats met de IJsclub, Schaatstrainingsgroep en Sportclub Giethoorn. Er bleek geen animo te zijn om aan het project deel te nemen. Omdat er ook geen geschikt stuk grond voorhanden was, werd het initiatief voorlopig in de ijskast gezet.

g. Plan Hylkemaweg
Twee zaken liepen door elkaar bij de gemeentelijke behandeling van dit plan: de renovatie van het gebied Hylkemaweg en het voornemen om daarin ook een Kulturhus op te richten. Hierdoor was het soms niet eenvoudig om overzicht te houden.
Het voorontwerp-bestemmingsplan werd in augustus gepubliceerd. Hiertegen werd een uitgebreide zienswijze ingediend. Bij de behandeling door de commissie werden onze bezwaren nog mondeling toegelicht. De volgende fase, het ontwerpbestemmingsplan, werd eerst na de jaarwisseling verwacht.
Het Kulturhus werd separaat in maart reeds in de gemeenteraad behandeld. Hierbij uitte de vereniging haar teleurstelling over het ontbreken in de opzet van toneel- en sportfaciliteiten. De raad verzocht hierop het College om deze functies alsnog als optie te ontwikkelen. Dit resulteerde in november in een gewijzigd plan, dat verder ontwikkeld zou worden. Tegelijkertijd vonden besprekingen plaats over het toekomstige gebruik van het gebouw. De gemeente zag daarbij de vereniging ook als ‘drager’, d.w.z. mede verantwoordelijke voor beheer en exploitatie. Deze kwalificatie werd door het bestuur afgewezen, waarna slechts een rol als klankbord overbleef. Hiervan werd door de gemeente geen gebruik gemaakt.

h. Giethoorn Plus
In maart kwam de ‘Startnotitie Milieueffectrapportage Ontwikkeling Beulakerpolder’ in de openbaarheid, gevolgd door een gemeentelijke informatieavond. Hierna werd door de vereniging een zienswijze ingediend, met als voornaamste bezwaar de opzet om in het fietspad langs de Beulaker-Noordoever een pontje op te nemen. Dit zou moeten worden gewijzigd in een vonder met bedienbare brug. Ook de grootte van de vaartuigen welke het nieuwe recreatiegebied zouden kunnen binnengaan kon zo gereguleerd worden. De behandeling van deze zienswijze werd eerst na de jaarwisseling voorzien.

i. Zwemmen in het Molengat
Het streven naar een veilige zwemplek voor de jeugd bleef een onderdeel van de activiteiten. Uit een nader gesprek bleek dat Natuurmonumenten er medewerking aan wilde verlenen. Bespreking van het plan bij de gemeente leverde in eerste instantie op dat het aan de Vogel- en Habitat richtlijn moest worden getoetst.
 
j. Dorpsplan
In november vond een ledenavond plaats waarbij het inmiddels vijf jaar oude Dorpsplan tegen het licht werd gehouden. Hierbij werden achterhaalde zaken verwijderd en nieuwe voorstellen besproken. De verdere uitwerking moet nog plaatsvinden.

k. Loswal
Om aan de lang gekoesterde wens naar een loswal in Noord tegemoet te komen, werd door de gemeente voorgesteld om deze te situeren aan de Kerkweg. Nadat de vereniging akkoord was gegaan, bleek er intern in het gemeentebestuur onenigheid over deze opzet. Voorlopig gebeurde er niets.

m. Overige contacten naar buiten
Er werd door de bestuursleden deelgenomen aan de volgende activiteiten:
o Klankbordgroep “Water-op-maat” van het Waterschap “Reest en Wieden”
o Werkgroep “Woonvisie” van de gemeente
o Klankbordbijeenkomst Rabobank
o Workshop “Stilte” van Natuur & Milieu Overijssel
o Informatieavond over Veiligheid en Kernenbeleid van de gemeente
o Bijeenkomsten over brugverlichting van de Vereniging Gondelvaart Giethoorn
o Ledenvergadering Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen
o Informatieavond over ontwikkeling bestemmingsplannen van de gemeente

3.  SAMENVATTING
Hoewel de leden hier vaak pas achteraf over konden worden geïnformeerd, was het een druk jaar voor de vereniging.
Drie ‘grote’ projecten, te weten woningbouw, plan-Hylkemaweg en het Kulturhus brachten veel bestuurlijk werk met zich mee. De succesjes die daarbij werden behaald stemden tot tevredenheid. Daarnaast hielden tal van kleinere zaken het bestuur bezig. 
’t Gieters Belang bleek steeds vaker als gesprekspartner te worden gewaardeerd.

Giethoorn, 25 maart 2004