Gieters Belang - jaarverslag-2002

Jaarverslag 2002

1.  DE VERENIGING

a. Doelstelling
Overeenkomstig de statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:
• het bevorderen van het leefklimaat in het dorp
• het bevorderen van recreatieve voorzieningen voor de inwoners
• het, waar mogelijk, handhaven van het bestaande dorpskarakter van Giethoorn.

b.  Het bestuur
Per 31 december 2003 was het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter:  Klaas van der Vegt
vice-voorzitter:  Gerrit Meutgeert
secretaris: Klaas van der Veen
penningmeester:  Annie Esselink - Weijers  
leden: Roelof Jan Breman, Wim Cuppen, Janita Gorte, Niek Jager, Marjan Koppers - Bakker en  Wicher Prins
Het bestuur heeft in het verslagjaar 10 maal vergaderd.

c.  Secretariaat
Er werden in het verslagjaar 106 stukken ontvangen en 19 brieven verstuurd. Elf maal werd er in ‘t Gieters Ni’js een Nieuwsbrief gepubliceerd.
Het ledenbestand per 31 december bedroeg 226.

d.  Representatie
De vereniging was bij de volgende gebeurtenissen vertegenwoordigd :
o De nieuwjaarsreceptie van B&W Steenwijk
o De receptie bij het 10-jarig bestaan van piratenkoor  “De Waterlanders”
o Het relatieconcert van de Johan Willem Frisokapel

2.  ACTIVITEITEN

a. Algemene Ledenvergadering
De vijfde Algemene Ledenvergadering werd op 11 april gehouden. Deze werd bezocht door 31 personen.

b. Besteding kernenpot
Er werd € 6150 besteed voor de aanleg van verlichting aan het fietspad tussen de Petersteeg en de Frensensteeg. Voorts werd er een nieuwe glijbaan besteld voor de kinderspeelplaats aan de Brink ter waarde van € 2450. Op 19 oktober werd deze feestelijk in gebruik genomen.
Het restant à € 3120 werd gereserveerd ten behoeve van het toekomstige zwemstrandje aan het Molengat.

c. Contact met het gemeentebestuur
Er vond dit jaar geen officieel kernenbezoek plaats. Wel werden er diverse besprekingen gevoerd met wethouders. De samenwerking met de contactambtenaar mevrouw Angel Meinen verliep vlot en soepel. Een regelmatige uitwisseling van informatie vond plaats en vragen van onze kant werden efficiënt door haar opgepakt.

d. Woningbouw
In maart werd door de gemeente de uitwerking van het schetsplan voor Nieuwbouw in Noord voorgelegd. Zoals reeds aangekondigd met een centrale waterpartij, maar zonder vaarverbinding naar het open water. Ten einde geen verdere vertraging te veroorzaken stemden wij hiermee in. Het wachten was nu op de uitkomsten van een woningmarktonderzoek, aan de hand waarvan de indeling van de nieuwe wijk zal plaatsvinden. In juli nam de raad het ‘Aanvalsplan Woningbouw’ aan, waaruit bleek dat er pas in 2005 zou worden begonnen met  bouwen. Hierop werd door ons een schriftelijk verzoek ingediend om prioriteit, gelet op de jarenlange voorgeschiedenis. Na een nietszeggend antwoord te hebben ontvangen publiceerden wij in het Gieters Ni’js een 3-koloms overzicht van de hele treurige geschiedenis. Hierop werd niet gereageerd.

e. De nieuwe brug in Giethoorn-Zuid
Alle bezwaren die wij in een zienswijze hadden ingediend werden door de gemeente weerlegd. Een voorlichtingsavond, waarom wij schriftelijk hadden gevraagd, vond op 21 maart plaats. Ook daar werd geen begrip gevonden voor de problemen die wij en velen in het dorp met ons, hadden met de doorvaarthoogte. In het najaar ging de bouw op de geplande locatie van start.

f. Kinderopvang
Sinds oktober 2001 probeerden wij om initiatieven hiervoor van de grond te krijgen. Het lukte niet om er vaart achter te zetten. Na aanvankelijke contacten met de gastoudercentrale ging de participatie over naar de Peuterspeelzaal “De Wipwap” in Steenwijk, waarbij de stichting “Opmaat” van achter de schermen meekeek. Het grootste struikelblok bleef het ontbreken van een geschikte accommodatie.

g. Landijsbaan / Skeelerbaan en Muziekkoepel
In augustus nam het bestuur het initiatief voor twee projecten, die de leefbaarheid aanzienlijk konden verhogen: een gecombineerde landijsbaan / skeelerbaan en een muziekkoepel. Voor beide werden alle denkbare potentiele gebruikers aangeschreven, met het verzoek om het streven te ondersteunen. Voor de muziekkoepel bleek geen draagvlak te zijn; in december werd deze activiteit gestaakt.

h. Plan Hylkemaweg
Nadat de raad akkoord was gegaan met het plan, belegde de gemeente een aantal informatieavonden voor groeperingen die er bij betrokken waren. Ook ’t Gieters belang werd hierbij uitgenodigd en kreeg de gelegenheid om commentaar te leveren.

i. Giethoorn Plus
In augustus werd voor een aantal aanwonenden een voorlichtingsavond gehouden, waarna delen van het project werden gepubliceerd. De vereniging toonde zich bezorgd over de continuering van het fietspad rond de polder en schreef hierover een brief aan de wethouder.

j. Zwemmen in het Molengat
Het streven naar een veilige zwemplek voor de jeugd bleef een onderdeel van de activiteiten. Uit een gesprek met Natuurmonumenten bleek dat daar wel medewerking  was te krijgen. Het zal wel een langdurige zaak worden.

k. Overige contacten naar buiten
o Met de woningcorporatie Wetland Wonen werd het jaarlijkse contact onderhouden.
o Er werd een gemeentelijke informatieavond bijgewoond over kernenbeleid en subsidiemogelijkheden.
o Bij de officiële publicatie door de gemeente van het rapport “Onderzoek naar de invloed van toerisme en recreatie op de leefbaarheid” werd een der eerste exemplaren ontvangen.
o De voorzitter nam deel aan interviews voor Radio Oost en Omroep Steenwijk.
o Er werd kennis gemaakt met de Leefbaarheidsmakelaar mevrouw Anje Hendriks.
o In een vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie werd o.a. gepleit voor het weren van landbouwverkeer van de Kerkweg en de Brink.
o Er werd deelgenomen aan 2 werkconferenties van de gemeente over ‘Veiligheid’.

3.  SAMENVATTING
In het afgelopen jaar zijn op het gebied van de leefbaarheid enkele kleine succesjes geboekt. Er waren echter ook tegenvallers, zoals uit bovenstaand overzicht blijkt. Vooral bleek dat er op grote projecten, zoals die door de overheden worden geïnitieerd, nauwelijks of geen invloed is uit te oefenen. Goed bedoelde tegenwerpingen of suggesties werden vaak ter zijde geschoven, waarbij onduidelijk bleef of ze wel met de nodige zorgvuldigheid waren bekeken. De vraag doet zich voor of de lat niet te hoog wordt gelegd?

Giethoorn, 25 maart 2003laatste nieuws