Gieters Belang - jaarverslag-2001

Jaarverslag 2001

1.  DE VERENIGING

a. Doelstelling
Overeenkomstig de statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:
• het bevorderen van het leefklimaat in het dorp
• het bevorderen van recreatieve voorzieningen voor de inwoners
• het, waar mogelijk, handhaven van het bestaande dorpskarakter van Giethoorn.

b.  Het bestuur
Met ingang van de Algemene Ledenvergadering van 19 april werd het bestuur uitgebreid tot een maximum van 10 personen.
Nadat Jan Bakker halverwege het jaar het lidmaatschap opzegde, werd binnen het bestuur gezocht naar een interim voorzitter. Klaas van der Vegt werd als zodanig bereid gevonden

Per 31 december 2001 was het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter: Klaas van der Vegt
vice-voorzitter:  Gerrit Meutgeert
secretaris:  Klaas van der Veen
penningmeester:  Annie Esselink - Weijers  
leden:  Roelof Jan Bremen, Wim Cuppen, Janita Gorte, Anja Raggers - Nijland en Jan Vloedbeld
Het bestuur heeft in het verslagjaar 11 maal vergaderd.

c.  De Commissies
Door de Algemene Ledenvergadering werd ingestemd met het voorstel om de commissies definitief op te heffen.

d.  Secretariaat
Er werden in het verslagjaar 81 stukken ontvangen en 34 brieven verstuurd. Elf maal werd er in ‘t Gieters Ni’js een Nieuwsbrief gepubliceerd.
Het ledenbestand per 31 december bedroeg 234.

e.  Representatie
De vereniging was bij de volgende gebeurtenissen vertegenwoordigd :
• De opening van de jeugdspeelplaats
• Een symposium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de OVKK
• Het propagandaconcert van de Johan Willem Frisokapel
• De vrijwillligersavond voor Steenwijk

2.  ACTIVITEITEN

a. Ledenavond
Op 8 november werd een avond verzorgd over Puntervaren en Streektaal, omlijst door gezellige zang, door Hans Houkema, Femmie Woltman - Groen en de ‘Olde Moaters’

b. Algemene Ledenvergadering
De vierde Algemene Ledenvergadering werd op 19 april gehouden. Deze werd bezocht door 40 personen.

c. Besteding kernenpot
Van de toegekende bedragen over de jaren vóór 2001 bleef, na aftrek van bestedingen aan de punterhaven, de jeugdspeelplaats en verlichting aan de Kerkweg, een tegoed over van ± fl 13.900,-
Op verzoek van de gemeente werd op 30 juli doorgegeven dat hiervan fl 10.000,- diende te worden gereserveerd voor een zwemstrandje aan het Molengat en het restant besteed kon worden aan verlichting langs het fietspad tussen de Petersteeg en de Maaiensteeg.
Over het jaar 2001 werd door de gemeente voor het eerst een vast bedrag toegekend van   fl 2.500,- ten behoeve van organisatiekosten.

d. Kernenbezoek
Op 13 februari vond het eerste bezoek plaats van B&W der nieuwe gemeente aan ons dorp. Dit stond in het teken van een inventarisatie van onze wensen en klachten, waaronder een aantal uit de erfenis van voormalig Brederwiede.
Tot harde afspraken kwam het nog niet; wel werd een aantal uitspraken van de bestuurders opgetekend die als ‘toezeggingen’ konden worden opgevat.
In de loop van het jaar werden nog diverse gesprekken met wethouders gevoerd, waarbij de gedane beloften door hen meestal niet konden worden waargemaakt.

e. Jeugdspeelplaats
Op 6 april vond de feestelijke opening plaats van de jeugdspeelplaats aan de Bartus Warnersweg. Dankzij goede samenwerking van de gemeente Brederwiede, jongerenopbouwwerk Clicks # 4 en ‘t Gieters Belang kreeg de jeugd de beschikking over een skatebaan, basketbalringen, een trapveld en een hangplek. Van diverse Fondsen werden bijdragen verkregen: Het Juliana Welzijn Fonds en de Rabobank droegen ieder fl 8.500,- bij en van het Groot Hervormd Burger Weeshuis te Vollenhove werd fl 2.000,- ontvangen.

f. Woningbouw
Het schetsplan voor de nieuwbouw aan de Beulakerweg, dat in november 2000 was aanbesteed, liet dermate lang op zich wachten dat de vereniging een beroep deed op de Wet Openbaarheid van Bestuur. De gemeente Steenwijk bleek hier nauwelijks van onder de indruk en ging pas in augustus  over tot het presenteren van het plan. Tot onze grote teleurstelling bleek dat er géén vaarverbinding naar het open water was ingetekend. Na intern beraad werd begin oktober een voorstel aan het College van B&W aangeboden met alternatieven voor de te dure doorvaart, alsmede een andere opzet van de nieuwe wijk. Rond de jaarwisseling was hierop, ondanks diverse aanmoedigingen onzerzijds, nog geen reactie ontvangen.

g. De nieuwe brug in Giethoorn-Zuid
In de eerste maanden van het jaar werd duidelijk dat de plannen voor de nieuwe brug in feite al definitief waren aangenomen door de raad van Brederwiede in december 2000. De in juni gepubliceerde mogelijkheid om een ‘zienswijze’ omtrent de aangevraagde bouw- vergunning in te dienen, werd dan ook terstond aangegrepen. Hierin werden alsnog met redenen omklede bezwaren tegen de hoogte én de locatie aangetekend. In oktober werd deze zienswijze nog mondeling toegelicht.
Bepaald frustrerend was de toonzetting van de brief van de gemeente in december, met het bericht dat de aangevoerde argumenten niet van invloed waren geweest op het besluit om met het bouwplan door te gaan naar de provincie. “Het algemeen belang woog zwaarder dan het Gieters belang” was letterlijk de boodschap.

h. Overige contacten naar buiten
(1)  In een gezamenlijk overleg van Plaatselijk Belangenverenigingen werd op 20 september onderzocht of er een platform voor overleg met B&W moest worden opgericht. ‘t Gieters Belang besloot om hier voorlopig niet aan deel te nemen.

(2)  Op 18 oktober vond een oriënterend gesprek plaats met de woningbouw stichting ‘Wetland Wonen’. Hun voorstel om in de geplande nieuwbouw ook bejaardenwoningen op te nemen konden wij niet delen.

(3)  In oktober werd het initiatief genomen om te onderzoeken of er kinderopvang mogelijk zou zijn in Giethoorn. Met diverse instellingen in de omgeving werd contact opgenomen, waaronder ‘Wildebras’ uit Steenwijk. Het project, waarvoor ‘t Gieters Belang slechts de ‘aanjager’ wil zijn, duurt voort.


3.  SAMENVATTING
De opening van de jeugdspeelplaats is eigenlijk het enige wapenfeit waar de vereniging met voldoening op kan terugkijken.

Op een groot aantal andere terreinen werd nauwelijks of geen vooruitgang geboekt:
• De invulling van het plan voor de woningbouw was ronduit teleurstellend.
• Op de degelijk onderbouwde zienswijze met betrekking tot de brug werd slechts een uiterst summier onderbouwde afwijzing ontvangen.
• Tal van andere leefbaarheidszaken bleven liggen, zoals de zwemstrandjes, het schilderwerk aan bruggen en vonders en de Multifunctionele accommodatie, waarbij het in de praktijk vaak ondoenlijk was om te achterhalen door wie of wat dat nu werd veroorzaakt.

De hoopvolle oogopslag richting Ramswoerthe, waarvan in het begin van het jaar nog sprake was, wijzigde allengs in een wantrouwende blik!

Giethoorn, 4 april 2002