Gieters Belang - jaarverslag-1999

Jaarverslag 1999

1.  DE VERENIGING

a. Doelstelling
Overeenkomstig de statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:
-  het bevorderen van het leefklimaat in het dorp
-  het bevorderen van recreatieve voorzieningen voor de inwoners
-  het, waar mogelijk, handhaven van het bestaande dorpskarakter van Giethoorn.

b.  Het bestuur
Per 31 december 1999 was het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter: Jan Bakker
vice-voorzitter: Gerrit Meutgeert
penningmeester: Grieteke Kiekebos - Middelbrink
secretaris: Klaas van der Veen
leden: Anja Raggers - Nijland /   Jan Vloedbeld
Bij de Algemene Ledenvergadering van 8 april 1999 heeft Klazien Koen - Zandstra het bestuur verlaten.
Het bestuur heeft in het verslagjaar tien maal vergaderd.

c.  De Commissies
Per 31 december 1999 waren de commissies als volgt samengesteld:

COMMISSIE BESTEMMINGSPLANNEN EN GEBIEDS GERICHT BELEID
Eugénie van den Berg               
Gela Steenbeek       
Bouwe Jan Vaartjes       
Klaas van der Vegt voorzitter    

COMMISSIE LEEFBAARHEID EN VOORZIENINGEN
Femmie Arendshorst       
Greet Doze - Smit voorzitter   
Coby van den Heuvel - Scholten       
Adri Kleene        
Roelof Schreur       

COMMISSIE NATUURBEHEER EN WATERVERKEER
Roelof Jan Breman voorzitter  
Evi Knol        
Harm Mol        
Bart Smit          
Henk Wildeboer       

In het najaar ontviel ons Harma Wijnia - Bakker. Nadat Harma gedurende het oprichtingsjaar zitting had in het verenigingsbestuur, maakte zij vervolgens deel uit van de commissie Natuurbeheer.

COMMISSIE STRUCTUURVISIE
Andries Bakker               
Jan Bakker         
Gerard Jager        
Koop Jager         
Jan Oort het voorzitterschap rouleert    

COMMISSIE WEGVERKEER
Margriet Brul - Kroon       
Gerrie Boer - Bakker       
Wim Cuppen voorzitter   
Siebren van der Zee       

COMMISSIE WONINGBOUW EN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM
Hillie Bakker - Mol       
Janneke Cordes - Groenink      
Wim Dalhuisen         
Teunis Schreur        
Jan Vloedbeld het voorzitterschap rouleert

De commissies zullen bij agendapunt 7 hun activiteiten toelichten. Deze overzichten worden daarna bij dit verslag gevoegd.

d.  Secretariaat
Er werden in het verslagjaar 59 stukken ontvangen en 19 brieven verstuurd. Tien maal werd er in ‘t Gieters Ni’js een Nieuwsbrief gepubliceerd.
Het ledenbestand per 31 december bedroeg 235.

e.  Representatie
De vereniging was bij de volgende gebeurtenissen vertegenwoordigd :
-  Aantreden van burgemeester Loos
-  Nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur
-  Receptie ter gelegenheid van het 50-tig jarig bestaan van Samen Eén
-  Vrijwilligersavond Brederwiede

2.  ACTIVITEITEN

a. Ledenavonden
- 15 februari  : “Waterbeheer in ons gebied”, lezing door het Waterschap Wold en Wieden.
- 7 oktober  : Opiniepeiling over de gewenste locatie voor woningbouw in Noord. Er waren 27 stemmen voor het plan ‘Kerkweg’, en 22 voor bouwen aan de Beulakerweg. Het plan ‘Kerkweg’ werd als voorkeurslocatie aan het gemeentebestuur doorgegeven.

b. Algemene Ledenvergadering
De tweede Algemene Ledenvergadering werd op 8 april gehouden. Deze werd bezocht door 43 personen, onder wie de heer H. Hiemstra als vertegenwoordiger van  het  gemeentebestuur.

c.  Besteding kernenpot
In april werd de verlichting opgeleverd langs het fietspad tussen Noord en Zuid. Ook werden enkele lantaarnpalen geplaatst aan de Bartus Warnersweg. Verder kwam er, verspreid over het dorp, een aantal zitbanken en picknicktafels bij.

d.  Ledenwerfactie
In een poging om het ledental in één keer flink op te krikken, werd er door het bestuur in juni een Extra Nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid; de actie leverde 15 nieuwe aanmeldingen op.

e.  Kernenbezoek
Op 23 juni was het gemeentebestuur wederom aanwezig om de vragen van de Gietersen te beantwoorden. Vooraf werd het bestuur van ‘t Gieters Belang ingelicht over de actiepunten die nog openstonden van het vorige bezoek. Tijdens de openbare zitting werden indringende vragen gesteld over woningbouw. De antwoorden waren weinig concreet. In ieder geval zou de beste locatie voor nieuwbouw worden gekozen in overleg met de Vereniging.

f.  Punterhaven
Naar aanleiding van vragen van inwoners in Noord deed de Commissie Leefbaarheid een onderzoek naar de interesse voor aan aanlegmogelijkheid voor punters en kleine motorboten aan de Molensloot. Op 3 november waren 17 belangstellenden aanwezig op een informatieavond. Na informatie over technische zaken door Jan Steenbeek kregen ze de financiële consequenties uitgelegd door Ger Limburg. Aan het eind van de avond bleken 4 aanwezigen bereid om als werkgroep het initiatief verder uit te werken.

g. Contacten naar buiten
- Op 23 februari had het bestuur samen met collega’s van de IJsclub een gesprek met de drie wethouders over de Multifunctionele Accommodatie. Het haalbaarheidsonderzoek daarnaar was toegezegd, nu moest er ook vervolgactie komen. Dit resulteerde in het beschikbaar stellen van een budget en - in het najaar - het opvragen van offertes voor het onderzoek.
- Op 13 juli maakte het bestuur gebruik van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering. Er werd bezwaar aangetekend tegen het plan om een GSM-mast bij de brandweergarage te plaatsen. Verwezen werd naar Steenwijk, waar een minimum afstand van 100 m tot de dichtstbijzijnde huizen werd aangehouden. Nog tijdens de behandeling van dit punt zegde de wethouder toe om de mast inderdaad over deze afstand te verplaatsen.
- Op 22 december werd het bestuur uitgenodigd door wethouder De Boer, die namens het College bekend maakte dat de keus van de locatie voor woningbouw was gevallen op de plek aan de Beulakerweg..

3.  SAMENVATTING
Na de roes van de eerste successen ( erkenning binnen en buiten het dorp, het Dorpsplan), bleek dit jaar dat niet alles meer zo gemakkelijk of snel ging als de Vereniging zou willen. Voor de verwezenlijking van nagenoeg alle wensen op het gebied van leefbaarheid moest worden aangeklopt bij het gemeentebestuur. Met het merendeel van de ambtenaren viel prima te werken, mits uiteraard de benodigde budgetten waren goedgekeurd. De contacten met het College van Burgemeester en Wethouders verliepen echter steeds stroever, vooral wanneer de Vereniging bij herhaling moest wijzen op reeds toegezegde zaken. De herinnering aan eerdere uitspraken en beloftes werd niet altijd in dank aanvaard. Vooral op het gebied van woningbouw tekende zich een mogelijk conflict af. Het werd duidelijk dat Dorpsbelangen niet altijd Gemeentebelangen zijn!

Giethoorn, 16 maart 2000laatste nieuws