Gieters Belang - jaarverslag-1998

Jaarverslag 1998

1.  DE VERENIGING

a. Doelstelling
Overeenkomstig de statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:
-  het bevorderen van het leefklimaat in het dorp
-  het bevorderen van recreatieve voorzieningen voor de inwoners
-  het, waar mogelijk, handhaven van het bestaande dorpskarakter van Giethoorn.

b.  Het bestuur
Per 31 december was het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter: Jan Bakker
vice-voorzitter: Gerrit Meutgeert
penningmeester: Grieteke Kiekebos - Middelbrink
secretaris: Klaas van der Veen
leden: Klazien Koen - Zandstra / Jan Vloedbeld
De volgende personen hebben bij de Algemene Ledenvergadering van 18 juni het bestuur verlaten:
Harma Bakker - Wijnia
Coby van den Heuvel - Scholten
Harm Jager
Bart Smit

Het bestuur heeft in het verslagjaar elf maal vergaderd.

c.  De Commissies
Op 30 maart zijn zes commissies geïnstalleerd. De Commissie Wegverkeer was reeds als zodanig werkzaam.
De overige vijf gaan zich bezig houden met Bestemmingsplannen en Gebiedsgericht Beleid, Leefbaarheid en Voorzieningen, Natuurbeheer en Waterverkeer, Structuurvisie en Woningbouw en Multifunctioneel Centrum.

Per 31 december waren de commissies als volgt samengesteld:

COMMISSIE BESTEMMINGSPLANNEN EN GEBIEDS GERICHT BELEID
Eugénie van den Berg               
Gela Steenbeek       
Bouwe Jan Vaartjes       
Klaas van der Vegt voorzitter    

COMMISSIE LEEFBAARHEID EN VOORZIENINGEN
Femmie Arendshorst       
Greet Doze - Smit voorzitter   
Coby van den Heuvel - Scholten       
Adri Kleene        
Roelof Schreur       

COMMISSIE NATUURBEHEER EN WATERVERKEER
Roelof Jan Breman voorzitter  
Evi Knol        
Harm Mol        
Bart Smit          
Henk Wildeboer       
Harma Wijnia - Bakker        

COMMISSIE STRUCTUURVISIE
Andries Bakker voorzitter   
Jan Bakker         
Gerard Jager        
Koop Jager         
Jan Oort         

COMMISSIE WEGVERKEER
Margriet Brul - Kroon       
Gerrie Boer - Bakker       
Wim Cuppen voorzitter   
Siebren van der Zee       

COMMISSIE WONINGBOUW EN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM
Hillie Bakker - Mol       
Janneke Cordes - Groenink      
Wim Dalhuisen         
Jakke Hiemstra voorzitter     
Teunis Schreur        
Jan Vloedbeld         

Hiervan hebben de Commissies Structuurvisie en Woningbouw nog niet de kans gekregen om zich te ontplooien, wat voornamelijk komt door gebrek aan tegenspel vanuit het gemeentebestuur.
De Commissie Wegverkeer is acht maal bijeen geweest en heeft ook diverse vergaderingen van de gemeentelijke Verkeerscommissie bijgewoond.
De Commissie Gebiedsgericht Beleid is begonnen om zich te oriënteren op het onderwerp en heeft ook al contact gehad met de gemeente en andere groeperingen die bij het project betrokken zijn. Ook hier wreekt zich het ontbreken van harde informatie.
De Commissie Natuurbeheer is in contact gekomen met de Vereniging voor Behoud van Natuurmonumenten en wordt actief betrokken bij het opstellen van hun Beheersplan. Ook wordt er deelgenomen aan besprekingen over uitbreiding van de recreatiemogelijkheden achter het Bovenwiede.
De Commissie Leefbaarheid heeft over een aantal onderwerpen al wensen neergelegd bij de gemeente. Er wordt contact onderhouden met de Actiefgroep van de Plattelandsvrouwen, die eveneens de leefbaarheid wil bevorderen. Men heeft deelgenomen aan een voorlichtingsbijeenkomst over een nieuw openbaar vervoerplan. Het contact met het jongerenproject binnen de gemeente loopt ook via deze commissie.

d.  Secretariaat
Er zijn in het verslagjaar 38 stukken ontvangen en 14 brieven verstuurd. Negen maal werd er in ‘t Gieters Ni’js een Nieuwsbrief gepubliceerd.
Het ledenbestand per 31 december bedroeg 196.

e.  Representatie
De vereniging is bij de volgende gebeurtenissen vertegenwoordigd geweest:
-  Vrijwilligersavond Brederwiede
-  Afscheidsreceptie burgemeester Van den Nieuwboer.

2.  ACTIVITEITEN

a. Ledenavonden
-  11 mei  : ‘Natuurbeheer in de Wieden´, lezing door de Vereniging voor Natuurmonumenten
-  18 november : ‘Duurzaam Veilig Verkeer in de Kop van Overijssel’, lezing door de gelijknamige projectgroep.

b. Algemene Ledenvergadering
De eerste Algemene Ledenvergadering is op 18 juni gehouden. Hij werd bezocht door 50 personen, onder wie de heer H. Hiemstra als vertegenwoordiger van  het  gemeentebestuur.

c.  Kernenbezoek
Op 9 februari had de vereniging het gemeentebestuur te gast. Talrijke vragen betreffende de leefbaarheid in het dorp werden gesteld. Weinig concrete antwoorden konden worden gegeven; het meeste werd ‘meegenomen’.

d.  Het Dorpsplan
Dit werd opgesteld in de periode januari t/m juni. Er waren drie ledenavonden, zes bestuursvergaderingen en twee terugkoppelingen met het gemeentebestuur nodig om het Plan in zijn definitieve vorm te kunnen publiceren. Bij dit alles verleende Mart Schouten van de Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen zeer deskundige en sympathieke medewerking.
De officiële aanbieding aan het gemeentebestuur vond plaats op 22 september. Vervolgens kregen de leden het Dorpsplan thuisbezorgd.
Het eerste actiepunt dat verwezenlijkt zal worden betreft de verlichting van het fietspad langs de Beulakerweg tussen Noord en Zuid; naar verwachting komt deze in het voorjaar van 1999 gereed.

e.  Contacten naar buiten
- Het bestuur heeft zich uitgebreid laten voorlichten over het Plan Hylkemaweg. Dit gebeurde door zowel een delegatie van betrokken burgers als door de projectambtenaar. Daarna is in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders steun betuigd aan dit waardevolle initiatief.
- Het bestuur heeft met de IJsclub van gedachten gewisseld over de gezamenlijke wens om tóch te komen tot de oprichting van een Multifunctioneel Centrum. De besprekingen zijn daarna binnen het gemeentehuis voortgezet.
- Er is contact gelegd met een vertegenwoordiging van de Gieterse jeugd, waarbij wederzijds wensen en mogelijkheden zijn afgetast. De jeugdwerkster van de gemeente was er bij aanwezig; het vervolg van deze activiteiten loopt via de Commissie Leefbaarheid.
- Het bestuur heeft gevolg gegeven aan een uitnodiging van de gezamenlijke verenigingen voor Plaatselijk Belang in Brederwiede om een vergadering bij te wonen over de ‘Gemeentelijke Herindeling’. Vanuit ‘t Gieters Belang is daarbij een neutraal standpunt ingenomen.

3.  SAMENVATTING

Als 1998 wordt overzien kan worden gesteld dat de Vereniging ruimschoots aan haar doelstellingen heeft voldaan.
Van binnen én buiten de dorpsgemeenschap wist men ‘t Gieters Belang steeds vaker te vinden als er zaken betreffende de leefbaarheid aan de orde moesten worden gesteld. Ook op eigen initiatief heeft het bestuur projecten opgestart.
Het gemeentebestuur van Brederwiede heeft inmiddels ervaren dat er tegenwoordig in Giethoorn rekening moet worden gehouden met een positief ingestelde, maar tegelijk kritische Vereniging voor Dorpsbelangen.

Giethoorn, 21 maart 1999laatste nieuws