Gieters Belang - jaarverslag-1997

Jaarverslag 1997

Algemene ledenvergadering op 18 juni 1998

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 

1. In het voorjaar van 1997 werden op initiatief van Jan Bakker een aantal dorpsgenoten uitgenodigd voor een gesprek met als doelstelling: het oprichten van een Belangenvereniging voor Giethoorn Noord, Middenbuurt, Zuid en Polder.
Op 25 april kwamen daartoe in hotel Giethoorn de volgend personen bijeen:
-  Jan Bakker
-  Coby van den Heuvel - Scholten
-  Harm Jager
-  Grieteke Kiekebos - Middelbrink
-  Bart Smit
-  Klaas van der Veen
-  Jan Vloedbeld
-  Harma Wijnia - Bakker
Het voorstel van Jan Bakker werd aangenomen en men besloot te beginnen aan de oprichting van de Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn ‘t Gieters Belang. In onderling overleg werden de bestuursfuncties als volgt verdeeld:
-  Bakker  voorzitter
-  Jager  vice-voorzitter
-  van der Veen secretaris
-  Kiekebos  penningmeester
-  de overigen leden
In de weken daarna werd er intensief gewerkt aan het opstellen van de statuten, waarbij die van de reeds bestaande dorpsbelangenverenigingen in Brederwiede als voorbeeld werden gebruikt. Op 19 juni werd bij notaris Bosch te Steenwijk de akte van oprichting gepasseerd. Daarmee was het officiële bestaan van de vereniging een feit.

2. Vervolgens werd er maandelijks een bestuursvergadering gehouden, waarbij de contouren van de vereniging langzamerhand gestalte kregen. Er werd allereerst nagedacht over de structuur. Hierbij werd het plan om commissies in het leven te roepen  ontworpen.Met het bestuur van de Dorpsbelangenvereniging Giethoorn Noord, Middenbuurt en Omstreken werd een gesprek aangegaan om af te tasten in hoeverre een samengaan tot de mogelijkheden behoorde. Het resultaat was dat de verenigingen voorlopig naast elkaar bleven bestaan; wel zegde ‘Noord’ toe zich na een jaar op haar voortbestaan te zullen bezinnen. Met de Actief-groep van de afdeling Giethoorn van de Plattelandsvrouwen werd besproken of er op het gebied van de ‘leefbaarheid’ tot een samenwerking kon worden besloten. In het najaar werd de eerste ledenavond gehouden. Op 20 november woonden 47 leden en het bestuur deze bijeenkomst bij. Mevrouw Nicolien van der Fluit gaf namens de provincie Overijssel een lezing over het Gebieds Gerichte Beleid. Daarna volgde een uitleg door het bestuur over het Dorpsplan waaraan de vereniging zou gaan werken. Tenslotte werden er onderwerpen verzameld om tijdens het aangekondigde kernenbezoek van B&W ter sprake te brengen. In het kader van het Gebieds Gericht Beleid werd overigens ook voor de eerste keer een vergadering bezocht van de Leefbaarheidsgroep - een groepering vertegenwoordigers van alle betrokken partijen bij het Beleid - waarbij  ook de inwoners van de Kop hun mening over de plannen kunnen laten horen. In december werd het bestuur voorgelicht over het Dorpsplan. De heer Mart Schouten van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen, die daarvoor door de gemeente Brederwiede is ingehuurd, legde uit wat het plan inhoudt, hoeveel tijd er mee gemoeid is en welke stappen ‘t Gieters Belang zelf moest nemen. Dit resulteerde in een uitnodiging aan alle leden, om op een tweetal avonden in januari hun mening te komen geven over alles wat er in het dorp zou moeten veranderen of juist behouden moest worden. Deze brief, gedateerd 29 december , is het laatste stuk in het verenigingsarchief van 1997.

3. Er zijn in 1997 negen bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast werd er door leden van het dagelijks bestuur deelgenomen aan tien besprekingen met diverse instanties, zowel binnen als buiten het dorp. Er werden twintig stukken ontvangen en elf brieven werden verstuurd. Zes maal verscheen er een  Nieuwsbrief in het Gieters Ni’js. Aan het eind van het eerste, nog onvolledige, verenigingsjaar begon ‘t Gieters Belang haar bestaansrecht te bewijzen. Voor een groeiend aantal instanties bleek Dorpsbelangen de gesprekspartner te zijn waar misschien reeds lang naar was uitgekeken. Ook de inwoners van Giethoorn zelf  gaven in toenemende mate hun vertrouwen aan de vereniging: op 31 december bedroeg het aantal leden 114!

Hiermee besluit ik dit jaarverslag.

Giethoorn, 12 juni 1998

K.W. van der Veen
secretaris



laatste nieuws