Gieters Belang - jaarverslag-2000

Jaarverslag 2000

1.  DE VERENIGING

a. Doelstelling
Overeenkomstig de statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:
• het bevorderen van het leefklimaat in het dorp
• het bevorderen van recreatieve voorzieningen voor de inwoners
• het, waar mogelijk, handhaven van het bestaande dorpskarakter van Giethoorn.

b.  Het bestuur
Per 31 december 2000 was het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter: Jan Bakker
vice-voorzitter: Gerrit Meutgeert
secretaris: Klaas van der Veen
penningmeester: Grieteke Kiekebos - Middelbrink
leden: Anja Raggers - Nijland / Jan Vloedbeld
Het bestuur heeft in het verslagjaar 11 maal vergaderd.

c.  De Commissies
Al in 1999 bleek dat de commissies niet zó functioneerden als de betrokkenen, zowel bestuur als commissieleden, voor ogen stond. In 2000 zette deze lijn zich voort: er was onvoldoende werk, waardoor in sommige commissies de samenhang te wensen over liet.
Na van de ledenvergadering hiervoor groen licht te hebben gekregen, werd op 10 mei tijdens een bijeenkomst van bestuur en commissieleden een nieuwe koers ingeslagen. De commissies zouden voortaan een sluimerend bestaan leiden; zij werden in het bestuur vertegenwoordigd door zg. ‘aspirant bestuursleden’. Een werkgroep ging een nieuwe organisatie voorbereiden, alsmede de bijbehorende wijziging op het Huishoudelijk Reglement.
Met ingang van 29 mei nam een viertal leden op vrijwillige basis deel aan de bestuursaktiviteiten. Dit waren:
• Roelof Jan Breman  (Natuurbeheer)
• Wim Cuppen   (Verkeer)
• Bouwe Jan Vaartjes  (Gebieds Gericht Beleid)
• Klaas van der Vegt  (Jeugdzaken)

d.  Secretariaat
Er werden in het verslagjaar 66 stukken ontvangen en 38 brieven verstuurd. Elf maal werd er in ‘t Gieters Ni’js een Nieuwsbrief gepubliceerd.
Het ledenbestand per 31 december bedroeg 234.

e.  Representatie
De vereniging was bij de volgende gebeurtenissen vertegenwoordigd :
• Oprichtingsavond ‘Buitengewoon Leefbaar’
• Jurering Jeugdgondelvaart
• Vrijwilligersavond Brederwiede
• Afscheidsreceptie burgemeester Loos

2.  ACTIVITEITEN

a. Ledenavonden
• 17 februari : “ De Welstandscommissie”, lezing door de heer W. Nieuwelink
• 5 oktober : “ Gemeentelijke herindeling”, voorlichting door de heer H. Apotheker  

b. Algemene Ledenvergadering
De derde Algemene Ledenvergadering werd op 5 april gehouden. Deze werd bezocht door 34 personen, onder wie de kontaktambtenaar de heer H. Hiemstra.

c. Besteding kernenpot
• Ten behoeve van een jeugdspeelplaats werd fl 40.000 gereserveerd
• Aan de huurdersvereniging-in-oprichting werd een aanmoedigingsbijdrage van fl 5.000 toegezegd voor de punterhaven
• Er werd voor fl 13.000 extra verlichting aangelegd aan de Kerkweg.

d. Kernenbezoek
Op 19 september vond het laatste bezoek plaats van het College van Brederwiede. Over een aantal onderwerpen werd geruststellend gesproken. Het zou allemaal voor elkaar komen:
• Zo bleek de inbreng van water mogelijk in het bouwplan aan de Beulakerweg; zodra de ontsluiting was geregeld ging men door met het bestemmingsplan.
• Binnen een maand zou een afgerond voorstel worden gepresenteerd tot verbetering van de Beulakerweg in Noord (herstel of totale reconstructie).
• Op het verzoek om een losplaats zou schriftelijk antwoord volgen, inclusief de termijn waarbinnen deze zou worden gerealiseerd.
Al binnen een maand bleken deze toezeggingen te berusten op wensdromen en afschuiverij.

e.  Punterhaven
Gesteund door ‘t Gieters Belang werkte een aantal geïnteresseerden aan de oprichting van een huurdersvereniging. Uiteindelijk werd ‘De Meulesloot’ opgericht en kon het werk aan het verbreden van de sloot en aan de nieuwe beschoeiing beginnen.

f. Jeugdspeelplaats
Door intensieve samenwerking met de gemeente en jongerenwerk ‘Clicks’ kregen de plannen rond een trapveld, skatebaan en hangplek hun definitieve vorm. Van diverse fondsen werden bijdragen van in totaal fl 19.000 verkregen.
Een verheugend neveneffect van de bemoeienissen met de jongeren was de heroprichting van de Jeugd Vereniging Giethoorn.

g. Woningbouw
Hierover werd het gehele jaar overleg gevoerd, zowel tijdens alle bestuursvergaderingen als met de politieke partijen in de raad van Brederwiede, de wethouders en tijdens het kernenbezoek.
Bij een bespreking op 29 november bleek dit alles eigenlijk voor niets te zijn gebeurd: er was nog steeds geen ontwerp-bestemmingsplan en feitelijk legde de wethouder de schuld voor alle vertraging bij ‘t Gieters Belang, dat steeds maar met nieuwe plannen kwam.
Tijdens de laatste raadsvergadering van Brederwiede werd door de vereniging - als gebaar van machteloze woede - het vertrouwen in het College opgezegd. 

h. Overige contacten naar buiten
(1) Over verkeerszaken werden kontakten onderhouden met gemeente en provincie. Het ging daarbij over de volgende onderwerpen:
• de nieuwe brug in Zuid (een verzoek om deze hoger te maken werd afgewezen)
• de wens om een rotonde te krijgen in de Beulakerweg bij afslag Noord (deze bleek vanuit verkeersveiligheids standpunt niet noodzakelijk)
• desgevraagd advies over de inrichting van 30-kilometer zones en verhoogde kruisingen

(2) Over de Multifunctionele Accommodatie werd regelmatig gesproken met de gemeente. Samen met de IJsclub bracht de vereniging advies uit over de keuze van het extern bureau dat het haalbaarheidsonderzoek zou uitvoeren. Vervolgens werd de uitvoering van dit project gezamenlijk met andere geledingen uit Giethoorn begeleid.

3.  SAMENVATTING
Met een tweetal initiatieven is de vereniging in het afgelopen jaar succesvol bezig geweest. De punterhaven en de jeugdspeelplaats kregen een soliede start, die ongetwijfeld in 2001 op een bevredigende wijze zal worden afgerond. Op een groot aantal andere terreinen werd echter weinig of geen vooruitgang geboekt. Het streven naar vergroting van de leefbaarheid resulteerde in een moedeloos makende slijtageslag met het gemeentebestuur. De herindeling per 1 januari 2001 liep daarbij als een rode draad door alle projecten heen. Aan het eind van het jaar had achterom kijken dus weinig zin. De blik kan slechts hoopvol op Ramswoerthe worden gericht!

Giethoorn, 10 april 2001